Stemoverzicht (Onderwerp: Zorg en gezondheid) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu
De "vrijwllige uithuisplaatsingen" in kaart brengen en meenemen in de oplossingStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering om de «vrijwillige uithuisplaatsingen» in kaart te brengen en mee te nemen in de oplossing van deze problematiek,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Uitzoeken in hoeverre problemen die samenhangen met de kinderopvangtoeslagen invloed hebben gehad op de uiteindelijke uithuisplaatsingStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering dit zo snel mogelijk uit te zoeken;
 • verzoekt de regering verder de bevoegde autoriteiten met voorrang deze gevallen te laten herzien en indien mogelijk de kinderen terug te plaatsen bij hun eigen gezinnen;
 • verzoekt de regering voorts de kindregeling zodanig aan te passen dat deze kinderen extra gecompenseerd worden ten opzichte van de gewone kindregeling, omdat zij extra zwaar getroffen zijn,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal laten staan in de werkwijzeStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering om de werkwijze zodanig aan te passen dat terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal komt te staan,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering met spoed door te gaan met deze hervorming en hiertoe een stappenplan te ontwikkelen, en dat voor Prinsjesdag aan de Kamer te doen toekomen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbiedenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen wordt aangeboden,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het ondersteuningsteam en gemeenten gebruik laten maken van de Stichting Eigen Kracht CentraleStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het ondersteuningsteam waar mogelijk ook gebruikmaakt van de mogelijkheden van de Stichting Eigen Kracht Centrale en hierover in contact treedt met deze organisatie;
 • verzoekt de regering tevens om samen met de VNG te verkennen hoe meer gemeenten gestimuleerd kunnen worden om gebruik te maken van de expertise van de Stichting Eigen Kracht Centrale,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgangStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te onderzoeken wat het nut en de effectiviteit van een wettelijke waarborging van deze voortgang kan zijn, bijvoorbeeld door een GI te verplichten binnen drie maanden een uitvoeringsupdate aan de rechtbank voor te leggen;
 • verzoekt de regering om op basis hiervan met voorstellen te komen en de Kamer hierover nog in 2022 te informeren,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Met de rechtspraak in gesprek gaan over het met voorrang behandelen van zaken van gedupeerde ouders en kinderenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering in gesprek te gaan met de rechtspraak over de mogelijkheid om de zaken van gedupeerde KOT-ouders en hun kinderen waar dat kan met voorrang te behandelen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders op te nemen bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering ook een vergelijking te maken van de beschikbare instrumenten en tijd die kinderrechters in Nederland hebben ten opzichte van andere Europese landen en de vraag of de wettelijke positionering van de kinderrechter te weinig gericht is op het actief vervullen van de toetsende taak bij ingrijpende besluiten,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een vervolg op het Actieplan Verbetering FeitenonderzoekStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering plannen te maken voor een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek om te werken aan een betere waarheidsvinding in de jeugdbescherming naar aanleiding van de evaluatie,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Verbetering van de rechtsbescherming van burgers door gebreken te repareren en een wetsvoorstel voor te bereidenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering om met spoed de rechtsbescherming van burgers te verbeteren door geconstateerde gebreken zoals uiteengezet in de factsheet van 9 februari 2022 over de uithuisplaatsingen, te repareren en een wetsvoorstel voor te bereiden, teneinde twee wetsartikelen in het Burgerlijk Wetboek te vervangen door een aparte Wet op de kinderbescherming met zo concreet mogelijke omschrijvingen van die handelingen die rechtsgrond voor ingrijpen opleveren, ontdaan van pedagogische of psychologische aspecten,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Uithuisplaatsingen door financiële problemen wettelijk onmogelijk makenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering om uithuisplaatsingen wegens financiële problemen wettelijk onmogelijk te maken door aanscherping van het Burgerlijk Wetboek, en binnen een maand een daartoe strekkend wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het onmiddellijk terugbrengen van uit huis geplaatste kinderen naar het gezin waar zij vandaan kwamenStemdatum: 12-05-2022 • verzoekt de regering om met onmiddellijke ingang alle tegen de wil van de ouders uit huis geplaatste kinderen in het kader van de toeslagenaffaire onmiddellijk, dus zonder nadere beoordeling van de casus, terug te brengen naar het gezin waar zij vandaan kwamen en thuishoren;
 • verzoekt de regering uitsluitend indien er sprake is geweest van bewezen zware mishandeling of andere strafrechtelijke misdrijven van de ouders tegen het kind niet over te gaan tot terugplaatsing van de uit huis geplaatste kinderen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het als schandaal benoemen van uithuisplaatsingen als gevolg van het toeslagenschandaalStemdatum: 12-05-2022 • spreekt uit dat dit impliciet betekent dat deze specifieke uithuisplaatsingen ook met recht een schandaal kunnen worden genoemd,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Afschuw uitspreken over het verbod voor moeders om op sociale media foto's van hun verdwenen kinderen te plaatsenStemdatum: 12-05-2022 • spreekt haar afschuw uit over de handelwijze van jeugdzorg die moeders verbiedt foto’s van hun verdwenen kinderen op de sociale media te plaatsen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het uitoefenen van invloed onderdeel maken van SectorplanPlusStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering om zorgverleners de mogelijkheid te bieden om zich te scholen in het uitoefenen van invloed door dit onderdeel te maken van SectorplanPlus,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het opnemen van plaatselijke verboden op lachgas in APV'sStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering om in overleg te treden met gemeenten om te bevorderen dat zij plaatselijke verboden in hun APV opnemen om te handhaven voordat lachgas aan lijst II wordt toegevoegd om de negatieve effecten van lachgasgebruik op de samenleving zo snel mogelijk terug te dringen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het inkorten van de termijn waarop het lachgasverbod ingaatStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering alles in het werk te stellen om de termijn van acht maanden tot het ingaan van het lachgasverbod in te korten en zo mogelijk, het liefst nog deze zomer, tot inwerkingtreding van het verbod over te gaan,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het monitoren van de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgrondenStemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgronden te monitoren en bij grootschalig misbruik over te gaan tot verdere aanscherping van de uitzonderingsvoorwaarden,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De zelfgemaakte bestuurlijke afspraken voor de ouderenhuisvesting nakomenStemdatum: 20-04-2022 • verzoekt de regering de zelfgemaakte bestuurlijke afspraken voor de ouderenhuisvesting na te komen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Concrete en afrekenbare doelen voor het inlopen van de personeelstekorten in de thuiszorgStemdatum: 20-04-2022 • verzoekt de regering concrete en afrekenbare doelen te stellen voor het inlopen van de personeelstekorten in de thuiszorg, daar zij een onmisbare rol spelen in het door de regering gevoerde beleid van Langer Thuis waardoor ouderen pas in aanmerking komen voor een verpleegzorgplek als zij blijvende behoefte hebben aan intensieve zorg, permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Niet tornen aan artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorgStemdatum: 20-04-2022 • verzoekt de regering niet te tornen aan artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorg, dat stelt dat iemand recht heeft op een verpleegzorgplek in het geval van een blijvende behoefte aan intensieve zorg, permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het bereiken en ondersteunen van eenzame ouderenStemdatum: 20-04-2022 • verzoekt de regering om bij gemeenten aandacht te vragen voor hoe ouderen die eenzaam zijn en mentaal niet weerbaar bereikt kunnen worden en hoe zij structureel ondersteund kunnen gaan worden,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een casemanager dementie aanbieden aan verzekerden met de diagnose dementieStemdatum: 20-04-2022 • verzoekt de regering om er bij Zorgverzekeraars Nederland op aan te dringen hun leden te verzoeken om tijdig en proactief de mogelijkheid van de inzet van een casemanager dementie aan te bieden aan verzekerden met de diagnose dementie,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD