Stemoverzicht (Onderwerp: Minimumloon) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Ook in Caribisch Nederland een systematiek implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomdStemdatum: 25-10-2023 • verzoekt de regering ook in Caribisch Nederland een systematiek te implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd, bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden te koppelen aan de belastingvrije som,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten Stemdatum: 17-10-2023 • verzoekt de regering bij een verhoging van het wettelijk minimumloon op korte termijn tegelijkertijd in te zetten op het verlagen van werkgeverslasten;
 • verzoekt de regering bij de inhoudelijke reactie op het rapport en de uitwerking van de financiële scenario's in te zetten op het verlagen van kosten van bijvoorbeeld wonen en voorzieningen en/of belastingtarieven,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een experiment om vanuit de bijstand in deeltijd aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor het wettelijk minimumloon of cao-loonStemdatum: 12-10-2023 • verzoekt de regering een experiment mogelijk te maken om vanuit de bijstand in deeltijd, bijvoorbeeld 20 uur, aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor wml of cao-loon, waarbij sprake is van ingroei van de werkgeversbijdrage over die 20 uur van de plus op bijstand naar wml/cao-loon, naar volledig door werkgever te vergoeden wml/cao-loon, en daarbij ervaringen en effect in marginale druk, toeslagen en doenvermogen/leerbaarheid in kaart te brengen, en de Kamer daarover te informeren,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het uitwerken van verschillende mogelijkheden voor periodieke herijking van het sociaal minimumStemdatum: 12-10-2023 • spreekt uit dat het sociaal minimum toereikend moet zijn om van rond te kunnen komen;
 • verzoekt de regering periodieke herijking uit te werken, de verschillende mogelijkheden hiervoor inzichtelijk te maken, en dit voor het tweede kwartaal van 2024 aan de Kamer te sturen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het minimumloon binnen een jaar verhogen naar €16Stemdatum: 11-10-2023 • verzoekt de regering het minimumloon binnen een jaar te verhogen naar € 16 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Uitspreken dat de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbrekenStemdatum: 11-10-2023 • spreekt uit dat gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden zekerheid verdienen en de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De mogelijkheid afschaffen om tot 25% van het loon van arbeidsmigranten in te houden voor onder andere huisvestingStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering deze mogelijk af te schaffen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een verhoging van het minimumuurloon naar €15 met een volledige koppeling aan alle uitkeringenStemdatum: 08-06-2023 • verzoekt het kabinet het minimumloon zo snel mogelijk te verhogen naar € 15 per uur met volledige koppeling aan alle uitkeringen inclusief de AOW;
 • verzoekt het kabinet om dekking te zoeken in het verhogen van de winstbelasting en het verhogen van de belasting op vermogens boven de 1 miljoen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het in 2023 verhogen van de sociale uitkeringen naar het reële sociaal minimumStemdatum: 26-01-2023 • verzoekt de regering om de sociale uitkeringen in 2023 nog te verhogen naar het reële sociaal minimum,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Onderzoeken welke begrippen toegevoegd, gewijzigd of verhelderd moeten worden voor helderheid, gelijke behandeling en betere handhaafbaarheid van het wml (Herdruk)Stemdatum: 11-05-2022 • verzoekt de regering te onderzoeken welke begrippen toegevoegd, gewijzigd dan wel verhelderd moeten worden om voor helderheid, gelijke behandeling en betere handhaafbaarheid van het wml te kunnen zorgen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het van tafel halen van het plan om gepensioneerden te laten betalen voor de AOW-stijging met het wettelijk minimumloonStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering het onzalige plan om gepensioneerden zelf te laten betalen voor de stijging van de AOW met het wettelijk minimumloon direct van tafel te halen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het in stand houden van de koppeling tussen WML en AOW voor elke verhoging van het minimumloonStemdatum: 19-04-2022 • spreekt uit dat de regering gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden nu zekerheid moet bieden door de WML-koppeling met de AOW in stand te houden voor elke verhoging van het minimumloon,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Het minimumloon verhogen naar €15 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringenStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering het minimumloon te verhogen naar € 15 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De gelden op basis van de Caribisch Nederland Envelop vormgeven als integraal plan onder regie van BZK Stemdatum: 05-04-2022 • verzoekt de regering te borgen dat de voorstellen voor de besteding van de gelden die op basis van de Caribisch Nederland Envelop in het coalitieakkoord beschikbaar komen, worden vormgegeven als integraal plan onder regie van BZK, om op die wijze de samenhang te borgen en zorg te dragen dat ze aanvullend zijn op lopende projecten en gesteund worden door de BES-eilanden zelf,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Het verhogen van het wettelijk minimumloon in plaats van het verlagen van de accijns en btwStemdatum: 30-03-2022 • verzoekt de regering om, in plaats van de verlaging van de accijns op benzine en diesel en de verlaging van de btw op gas en elektriciteit, het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 extra te verhogen boven op de gebruikelijke indexatie,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Onderzoeken wat nodig is om het minimumloon per 1 januari 2023 te verhogen naar € 15 per uurStemdatum: 19-01-2022 • verzoekt de regering in samenspraak met het midden- en kleinbedrijf te onderzoeken wat er nodig is om het minimumloon per 1 januari 2023 te verhogen naar € 15 per uur en de koppeling met de uitkeringen hierbij in stand te houden;
 • verzoekt de regering te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen in het kader van belasting van hoge vermogens en inkomens om de verhoging van het minimumloon naar € 15 per uur per 1 januari 2023 betaalbaar te houden, en haar bevindingen hierover vóór Prinsjesdag 2022 aan de Kamer te doen toekomen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Een inventarisatie hoe wordt gezorgd dat ook gepensioneerden er in koopkracht niet op achteruit gaanStemdatum: 19-01-2022 • verzoekt de regering een inventarisatie te maken van hoe en met welk bedrag ervoor wordt gezorgd dat ook gepensioneerden er in koopkracht niet op achteruitgaan, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Voorstellen om koopkrachtvooruitgang voor gepensioneerden te realiserenStemdatum: 19-01-2022 • verzoekt de regering met voorstellen te komen teneinde koopkrachtvooruitgang voor gepensioneerden te realiseren,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De AOW evenveel mee laten stijgen als de voorgenomen verhoging van het minimumloonStemdatum: 19-01-2022 • verzoekt de regering om de AOW evenveel mee te laten stijgen als de voorgenomen verhoging van het minimumloon,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


De AOW-uitkering wél verhogen gelijk aan de verhoging van het minimumloonStemdatum: 19-01-2022 • verzoekt het kabinet de AOW-uitkering wél te verhogen gelijk aan de verhoging van het minimumloon,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Uitspreken dat het loslaten van de koppeling van minimumloon en AOW onwenselijk isStemdatum: 16-12-2021 • spreekt uit dat het loslaten van de koppeling van het minimumloon en de AOW onwenselijk is,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Een onderzoek naar de financiële situatie van DefensiepersoneelStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de Minister om een onderzoek uit te laten voeren naar de financiële situatie van Defensiepersoneel en daarin een beeld te scheppen van het aantal militairen dat in armoede leeft of anderzijds niet rond kan komen en hiervan de redenen in kaart te brengen;
 • verzoekt de Minister om dit onderzoek met de Kamer te delen;
 • voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland Stemdatum: 26-10-2021 • verzoekt de regering om het minimumloon en de uitkeringen te verhogen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per 1 januari 2022 met 10% en dit te financieren uit de verlaging van de IOAOW;
 • verzoekt de regering om ten behoeve van toekomstige stappen om het wettelijk minimumloon en de uitkeringen te verhogen in de richting van het ijkpunt sociaal minimum te verkennen of en, zo ja, op welke wijze de AOV-gerechtigde leeftijd verhoogd kan worden, waarbij de financiële besparing die dit oplevert ingezet wordt voor verdere stappen om de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD


Voorbereidingen om het minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland te verhogenStemdatum: 29-06-2021 • verzoekt de regering, om ten behoeve van besluitvorming hierover door het volgende kabinet voorbereidingen te treffen om, onder de conditie dat de economische omstandigheden het mogelijk maken, het minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland in 2022 te verhogen,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


De Tozo verhogen tot het wettelijk minimumloonStemdatum: 15-04-2021 • verzoekt de regering, om de Tozo te verhogen tot het wettelijk minimumloon,

BBBBIJ1CDACUD66DENKFvDGLJA21NSCPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-