Stemoverzicht (Onderwerp: Privacy) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Schade voor onschuldige burgers beperken Stemdatum: 09-02-2021 • verzoekt de regering, te GGD te ondersteunen om alles op alles te zetten om mogelijke schade voor onschuldige burgers te beperken, en de GGD bij te staan om schade die aantoonbaar geleden als gevolg van dit privacylek, te vergoeden,
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Van Brenk
 • Veldman
 • Kuiken
 • Azarkan
 • Van Esch
 • Van der Graaf

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een chief privacy officer bij uitvoeringsorganisatiesStemdatum: 03-02-2021 • verzoekt het kabinet, om te beginnen bij uitvoeringsorganisaties een chief privacy officer aan te stellen op hoog niveau,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een duidelijk pakket van eisen voor privacy by designStemdatum: 03-02-2021 • verzoekt de regering, om een duidelijk pakket van eisen samen te stellen met betrekking tot privacy by design en opensourcetechnologie, dat publieke en semipublieke organisaties kunnen gebruiken bij aanbestedingen van hun digitale systemen om zo te borgen dat deze principes ook daadwerkelijk centraal komen te staan,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Prioriteit voor de bescherming van persoonsgegevensStemdatum: 03-02-2021 • verzoekt de Minister, bij samenwerking met andere partijen prioriteit te geven aan de bescherming van persoonsgegevens, zodanig dat deze voldoen aan ICT-beveiligingsstandaarden en wettelijke standaarden, waaronder de AVG,
 • en gaat over tot de orde van de dag
 • Azarkan

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


De corona-opt-in vervangen of schrappenStemdatum: 03-02-2021 • verzoekt de regering, de corona-opt-in te vervangen of te schrappen zodat de fysieke inzage van medische dossiers zonder dat daarvoor formele toestemming verleend is, niet langer mogelijk is,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Vrijgeven van archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig Stemdatum: 02-02-2021 • spreekt uit archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig van de vorige eeuw vrij te willen geven voor onderzoek met waarborging van de privacy;
 • verzoekt de regering, de voorwaarden van openbaarheid van deze documenten te wijzigen zodat informatie daarin gebruikt en openbaar gemaakt kan worden door journalisten, onderzoekers, wetenschappers en betrokkenen,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorg terugbrengen naar nulStemdatum: 16-12-2020 • verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de sector om met voorstellen te komen hoe deze beweging naar nul plaatsingen in de gesloten jeugdzorg nog verder kan worden versneld, en de Kamer hierover medio 2021 te informeren,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Inzicht in de afhankelijkheid van digitale processen en diensten bij vitale processenStemdatum: 26-11-2020 • verzoekt de regering, om inzichtelijk te krijgen, bijvoorbeeld via een cyberafhankelijkheidsbeeld of anderszins, van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is, met inachtneming van het vertrouwelijke karakter behorende bij deze processen en infrastructuren,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


De capaciteit voor de aanpak van cybercrime bij het OMStemdatum: 26-11-2020 • verzoekt de regering, bij investeringen in capaciteit en/of expertise bij de politie voor de aanpak van cybercrime gelijktijdig te zorgen voor het financieren van de keteneffecten daarvan, zodat de capaciteit van het OM niet achterblijft bij die van de politie, en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren;

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Online proctoring afschalenStemdatum: 25-11-2020 • verzoekt het kabinet, om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een eenvoudig systeem voor medische uitzonderingen op de mondkapjesplichtStemdatum: 24-11-2020 • verzoekt de regering, over te gaan tot een eenvoudig systeem, zoals een pasje of een verklaring, altijd gewaarborgd via de eigen arts of zorgverlener,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Privacybescherming bij het aantonen van een uitzondering op de mondkapjesplicht bij medische of psychische beperkingenStemdatum: 24-11-2020 • verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de privacy in dit soort gevallen het beste kan worden gewaarborgd, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Niet akkoord gaan met enig voorstel tot verbieden van versleutelingStemdatum: 11-11-2020 • roept de regering, op zich tegen deze ontwikkeling te verzetten en niet akkoord te gaan met enig voorstel om versleuteling van berichtgeving te verbieden,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een integraal plan gericht op versterking van de beveiliging van onze toegangspoortenStemdatum: 05-11-2020 • verzoekt de regering, ten behoeve van de versterking van de beveiliging van onze toegangspoorten een integraal plan te presenteren gericht op lucht-, zee- en landtransport, en de Kamer begin 2021 daarover te informeren,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Versterking van de Nederlandse positie in het Gaia-X-projectStemdatum: 15-10-2020 • verzoekt de regering, te onderzoeken hoe bestaande kennis, kunde en infrastructuur op het terrein van data- en clouddiensten en specifiek op het gebied van cyberveiligheid bij Defensie en op het gebied van data en databeheer bij het CBS ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van rijksbrede overheidsclouddiensten en -datadiensten, en de Kamer hierover te informeren;
 • verzoekt de regering tevens de Kamer te informeren over hoe de Nederlandse positie in het Gaia-X-project versterkt kan worden met de bestaande overheidsinfrastructuur bij bijvoorbeeld Defensie en het CBS,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Onderzoek naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieelStemdatum: 17-09-2020 • verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel;
 • verzoekt de regering voorts, het WRR-voorstel voor een planbureau voor de veiligheid vorm te geven, en voor 1 januari een uitwerking aan de Kamer te sturen;
 • verzoekt de regering tevens in deze uitwerking de nadruk te leggen op een betere verbinding tussen internationale en nationale veiligheid, waaronder de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en het beter anticiperen op kwetsbare afhankelijkheidsrelaties ten aanzien van goederen, producten en diensten,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een overleg tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatievenStemdatum: 02-07-2020 • verzoekt de regering, om zo spoedig mogelijk een overleg te bevorderen tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatieven en zo nodig zelf het initiatief te nemen om te kijken hoe mogelijke obstakels kunnen worden weggenomen;
 • verzoekt de regering daarnaast, om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te dringen op een (zeer) spoedige afronding van het onderzoek naar VoetbalTV, waarbij te denken valt aan een termijn van hooguit enkele weken,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een tapsysteem voor de nationale politie in eigen beheer laten ontwikkelenStemdatum: 30-06-2020 • verzoekt de regering geen zaken te doen met dit Israëlische bedrijf en voor een nieuw tapsysteem te zoeken naar een Europees bedrijf dat dit systeem kan leveren;
 • verzoekt de regering tevens te onderzoeken of het mogelijk is een tapsysteem voor de nationale politie in eigen beheer te laten ontwikkelen,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


De integriteit van het antennenetwerkStemdatum: 06-02-2020 • verzoekt de regering de reikwijdte van het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie ook van toepassing te laten zijn op antennes in het Radio Access Network,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een stresstest digitale ontwrichtingStemdatum: 06-02-2020 • verzoekt de regering, een structureel stresstest- en oefenprogramma op te zetten waarbij de overheid en vitale sectoren cross-sectoraal oefenen op scenario's van digitale ontwrichting om zo de weerbaarheid hiertegen te vergroten, en de Kamer jaarlijks te informeren over deze cyberoefeningen,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een risico-inventarisatie rond cyberveiligheidStemdatum: 28-01-2020 • verzoekt de regering, om op korte termijn bij instellingen binnen het mbo, hbo en wo erop aan te dringen om te komen tot een risico-inventarisatie rond de cyberveiligheid met zo nodig het borgen van een systeemtest, en de Kamer voor het voorjaarsreces 2020 over de respons te informeren;
 • verzoekt de regering tevens, om onderwijsinstellingen en studentenorganisaties tot afspraken te laten komen met betrekking tot veiligheidsstandaarden, en hierover de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Regels voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen Stemdatum: 19-12-2019 • verzoekt de regering, te borgen dat de beschikbaarheid van bestanden aan marktpartijen niet onnodig wordt ingeperkt, mits de veiligheid en privacybelangen van burgers en bedrijven zijn verzekerd, daarnaast het toezicht op de prijsstelling door het CBS te verzekeren en dat het begrip «werkzaamheden aan derden» verder wordt verduidelijkt en waar nodig begrensd,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Opheffen van de kilometergrens voor het ValysvervoerStemdatum: 19-12-2019 • verzoekt de regering, de kilometergrens en de administratieve lasten en registratie van kilometers voor het Valysvervoer met persoonlijk kilometerbudget op te heffen,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Internationale coördinatie van politieke attributie van cyberaanvallen Stemdatum: 17-12-2019 • verzoekt de regering, zich in Europees en VN-verband in te zetten voor verdere internationale coördinatie van politieke attributie van cyberaanvallen, inclusief initiatieven gericht op internationale capaciteitsopbouw, die bijdragen aan benodigde expertise voor technische attributie,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Onafhankelijk onderzoek naar de legaliteit van de cyberaanval op IranStemdatum: 12-12-2019 • verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de legaliteit van de cyberaanval op Iran, en het resultaat hiervan met de Kamer te delen,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD