Stemoverzicht (Onderwerp: Privacy) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Instelling van een EU-cybersecuritywerkgroepStemdatum: 24-05-2018 • verzoekt de regering, in EU-verband draagvlak te zoeken voor de instelling van een EU-cybersecuritywerkgroep die zich zal inzetten voor de uniforme toepassing van de EU-cybersecurityrichtlijn,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Doorgeven van onbekende kwetsbaarhedenStemdatum: 24-05-2018 • verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat informatie over onbekende kwetsbaarheden die door onderzoekers, ethische hackers of anderen aan het NCSC wordt gemeld, altijd wordt doorgegeven aan de maker van de software waarin de onbekende kwetsbaarheid is gevonden,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Een beter Europees privacytoezichtStemdatum: 23-04-2018 • verzoekt de regering op, Europees niveau de problemen met het Europees paspoort voor financiële instellingen op het gebied van privacy aan te pakken,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Versterking van het internationaal waarschuwingssysteemStemdatum: 27-03-2018 • roept de regering op, internationaal actief in te zetten op versterking van dit systeem en de Kamer periodiek te informeren over de gepleegde inzet en behaalde resultaten,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Duidelijke richtlijnen voor de functionaris gegevensbeschermingStemdatum: 08-03-2018 • verzoekt de regering, te bevorderen dat de Autoriteit Persoonsgegevens op zo kort mogelijke termijn komt met duidelijke richtlijnen voor de toepassing van de normen uit de verordening over de functionaris voor de gegevensbescherming en te waarborgen dat kleinere instellingen en bedrijven worden ontzien,

50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


Belemmeringen in het ValysvervoerStemdatum: 31-01-2018
  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  ROM-dataStemdatum: 21-12-2017  • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de ROM-data voldoen aan de AVG en de Kamer hierover te informeren voordat de AVG van toepassing is,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Onderzoek naar cybersecurityStemdatum: 30-11-2017  • verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om een instituut voor onderzoek op het gebied van cybersecurity op te richten,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Investeren in cyberStemdatum: 23-11-2017  • verzoekt de regering, te investeren in cyber als volwaardig vijfde militaire domein en daarbij ook in te zetten op een grotere rol van Defensie in het kader van de derde hoofdtaak, om zo samen met civiele veiligheidspartners op te kunnen treden tegen digitale bedreigingen en aanvallen,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  De privacy van burgers in relatie tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienstenStemdatum: 16-11-2017  • verzoekt de regering, de wetsartikelen over de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, te weten artikel 48, 49 en 50, niet in werking te laten treden;
  • verzoekt de regering tevens, in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 een wettelijk verbod op te nemen op het inzetten van enige bevoegdheid uit deze wet waardoor de communicatie van burgers stelselmatig en op grote schaal onderschept wordt,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Vergroting van de weerbaarheidStemdatum: 16-11-2017  • verzoekt de regering, een diepgaand onderzoek in te stellen naar de heimelijke beïnvloeding van de Nederlandse publieke opinie en discussie via sociale en andere media door buitenlandse statelijke actoren en om met voorstellen te komen om de weerbaarheid van onze samenleving op dit punt te vergroten,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Hacktests op IoT-apparatuur Stemdatum: 10-10-2017  • verzoekt de regering – in samenwerking met het bedrijfsleven, cybersecurityexperts en hackers – hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur.

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Het in EU-verband samenbrengen van militaire expertise op het gebied van cybersecurityStemdatum: 06-07-2017  • verzoekt de regering om, binnen de Europese Unie het initiatief te nemen tot samenwerking tussen lidstaten voor het samenbrengen van militaire expertise op het gebied van cybersecurity en het gemeenschappelijk onderzoeken van nieuwe technologieën die hierbij behulpzaam kunnen zijn,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Opheffen van de kilometergrens voor Valysvervoer met persoonlijk kilometerbudgetStemdatum: 29-06-2017  • verzoekt de regering, de kilometergrens en de administratieve lasten en registratie van kilometers voor het Valysvervoer met persoonlijk kilometerbudget op te heffen,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Knelpunten in de privacywetgeving wegnemenStemdatum: 06-06-2017  • verzoekt de regering om, de knelpunten in de privacywetgeving met betrekking tot het uitwisselen van informatie binnen de overheid in het kader van een efficiënte(re) aanpak van ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen en weg te nemen, al dan niet via wetgeving,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Maatregelen om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuurStemdatum: 06-06-2017  • verzoekt de regering, te onderzoeken welke minimale veiligheidseisen aan dergelijke apparatuur kan worden gesteld, hoe deze eisen kunnen worden afgedwongen en welke overige maatregelen nodig zijn om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Een mandaat voor het NCSC om (semi-)publieke instellingen te helpen bij cyber securityStemdatum: 06-06-2017  • verzoekt de regering, het Nationaal Cyber Security Centrum het mandaat te geven om actief (semi-)publieke instellingen, zoals ziekenhuizen, te helpen om hun cybersecurity op orde te krijgen,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Kennis over de noodzaak van updatenStemdatum: 06-06-2017  • verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de kennis over de noodzaak van updaten bij bedrijven, burgers en de overheid kan worden vergroot en hoe de zorgplicht van ontwikkelaars van software kan worden uitgebreid zodat burgers, bedrijven en de overheid die met oudere software werken geen cruciale veiligheidsupdates mislopen,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiligingStemdatum: 31-05-2017  • verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om voor eind 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken;
  • verzoekt de regering tevens, te verkennen wat er nodig is voor een goede toekomstbestendige informatiebeveiliging bij de overheden en de daaraan gelieerde instellingen, op het gebied van organisatie, rol en mandaat van de coördinerend Minister, personeel, maatregelen, maar ook aanpassing van het afsprakenkader op basis van ontwikkelingen en bedreigingen, en de Tweede Kamer hierover voor eind 2017 te informeren,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Monitoren van het gebruik van camerabeelden door de NVWAStemdatum: 24-05-2017  • verzoekt de regering, te blijven volgen in welke andere Europese landen cameratoezicht breed ingezet gaat worden en uit de inrichting van die systemen lering te trekken;
  • verzoekt de regering voorts, te monitoren in welke mate de NVWA op haar
  • verzoek beelden verkrijgt, hoe deze beelden gebruikt worden door slachterijen en de NVWA, hoe dit toezicht de werkzaamheden in slachthuizen beïnvloedt, en de Kamer hierover binnen een jaar te rapporteren,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Livestreams van het gehele slachtproces en deze voor het publiek toegankelijk maken Stemdatum: 11-04-2017  • verzoekt de regering, in te zetten op livestreams van het gehele slachtproces en deze livestreams voor het publiek toegankelijk te maken
  • en gaat over tot de orde van de dag
  • Ouwehand

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Inzetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen Stemdatum: 11-04-2017  • verzoekt de regering, in te zetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen en verplichting daartoe niet uit te sluiten,
  • en gaat over tot de orde van de dag
  • Ouwehand

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD


  Opheffen van de kilometergrens en registratie van de kilometersStemdatum: 22-02-2017  • verzoekt de regering, de kilometergrens en de administratie en registratie van kilometers voor het Valysvervoer met persoonlijk kilometerbudget op te heffen, omdat mensen met of zonder beperking gelijkwaardig zijn,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD
  -


  Een extern en onafhankelijk onderzoek naar databeveiliging bij de BelastingdienstStemdatum: 09-02-2017  • verzoekt de regering, een extern en onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar databeveiliging bij de Belastingdienst en specifiek bij de Broedkamer/Data & Analytics vanaf 2013, en in dat onderzoek in te gaan op ten minste de volgende aspecten:
  • logging over de hele periode;
  • controle en uitgevoerde audits op de logging van inzien van gegevens en downloaden van de gegevens,
  • waarschuwingen over privacy, logging en autorisatie en de opvolging die daaraan is gegeven;
  • of het mogelijk was dat data meegenomen of gedownload werden en of dat nog traceerbaar is;
  • verzoekt de regering, dit rapport ten minste twee weken voor het zomerreces aan de Kamer aan te bieden inclusief een appreciatie,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD
  -


  Het Nationaal Archief als locatie voor de archiefstukken in het dossierStemdatum: 19-01-2017  • verzoekt de regering, aan de stichting en de heer Deetman in overweging te geven om alsnog te kiezen voor het Nationaal Archief als locatie voor de bedoelde archieven, en de Kamer over de uitkomst van het gesprek te informeren,

  50PLUSCDACUD66DENKFvDGLPvdAPvdDPVVSGPSPVVD
  -