Stemoverzicht (Onderwerp: onderwijs) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Ervoor zorgen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgenStemdatum: 04-10-2023 • verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen zolang zij geen fysiek onderwijs kunnen volgen;
 • verzoekt de regering tevens om met het onderwijsveld in overleg te treden over hoe dit digitaal onderwijs centraal vormgegeven kan worden voor leerlingen die anders geen onderwijs krijgen, zodat niet elke school dit apart moet organiseren,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


De voor- en nadelen van het onderbrengen van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs onderzoekenStemdatum: 03-10-2023 • verzoekt de regering om naast het kostenonderzoek te onderzoeken welke voor- en nadelen het onderbrengen van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs kan opleveren;
 • verzoekt de regering daarover te rapporteren voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2024,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"Stemdatum: 28-09-2023 • verzoekt het kabinet:
 • Een financiële stimulans te creëren voor gepensioneerden, waaronder zij die afkomstig zijn uit diverse sectoren zoals kunst, onderwijs, zorg, en veiligheid, die actief deelnemen aan de ondersteuning van ouderen in hun eigen gemeenschap, via regelingen gefinancierd door verzekeraars of gemeenten;
 • Een bewustmakingscampagne te lanceren in (regionale) kranten, sociale media, televisieprogramma's om het «Ouderen voor Ouderen»-initiatief te promoten, zodat meer gepensioneerden, ongeacht hun achtergrond, worden aangemoedigd om deel te nemen en meer ouderen kunnen profiteren van deze waardevolle ondersteuning,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


De resultaten en de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao aan de Kamer blijven rapporteren Stemdatum: 26-09-2023 • verzoekt de regering over de resultaten en de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao aan de Kamer te blijven rapporteren, in ieder geval via de Uitvoeringsrapportages en zo nodig tussentijds,
 • Van den Berg

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Onderzoek naar de levensvatbaarheid en vormgeving van startersleningenStemdatum: 13-09-2023 • verzoekt de regering in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bancaire sector te onderzoeken of een dergelijk product levensvatbaar is en hoe deze vormgegeven kan worden, en de Kamer hierover te informeren,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Op EU-niveau pleiten voor investeringen in psychosociale hulp en onderwijs aan kinderen in Turkije en SyriëStemdatum: 05-07-2023 • verzoekt de regering de Kamer te informeren in welke verhouding en met welke doeleinden deze financiering wordt ingezet;
 • verzoekt de regering op EU-niveau te pleiten voor investeringen in psychosociale hulp en onderwijs aan kinderen in Turkije en Syrië,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


De aanvullende bekostiging minimaal verlengen met de periode waarin een nieuwkomer is aangewezen op een tijdelijke voorzieningStemdatum: 03-07-2023 • verzoekt de regering om de aanvullende bekostiging minimaal te verlengen met de periode waarin een nieuwkomer is aangewezen op een tijdelijke voorziening,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Een tussenoplossing voor het hiaat bij de bekostiging van onderwijs aan nieuwkomers totdat de financieringssystematiek is aangepastStemdatum: 03-07-2023 • verzoekt de regering om met een tussenoplossing te komen totdat de financieringssystematiek is aangepast,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Een afdoende koppeling tussen tijdelijke en reguliere nieuwkomersvoorzieningenStemdatum: 03-07-2023 • verzoekt de regering zorg te dragen voor een afdoende koppeling tussen tijdelijke en reguliere nieuwkomersvoorzieningen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


In de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten opstarten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang Stemdatum: 27-06-2023 • verzoekt het kabinet om in de tussenstappen die gezet worden richting de opheffing van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten op te starten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang, en de Kamer bij de eerstvolgende rapportage te informeren op welke wijze handhavingsactiviteiten in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang hebben plaatsgevonden,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Het met spoed starten van een extern onderzoek naar de handhavingspraktijk van DUO Stemdatum: 27-06-2023 • verzoekt de regering met spoed een onafhankelijk en extern onderzoek uit te laten voeren naar de handhavingspraktijken van DUO en hierbij expliciet aandacht te hebben voor:
 • de totstandkoming van het algoritme, de validatie ervan en de mogelijk (indirect) discriminerende werking ervan in de praktijk;
 • de gegevenshuishouding en het vraagstuk van mogelijke zwarte lijsten;
 • de mogelijk (indirect) discriminerende werking van de persoonlijke beoordeling en de handhavingspraktijken, alsmede de bejegening hierin van onderzochten;
 • de vraag of het mogelijk is te bepalen wat de schade is geweest van de mogelijk (indirect) discriminerende werking op groepen betrokkenen.
 • verzoekt de regering om, indien de uitkomst van het onderzoek hiertoe aanleiding geeft, de werkwijze aan te passen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Een gezamenlijke inspanning van EZK en OCW om het model van de Franse Grande École du Numérique in Nederland te implementerenStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering om vanuit de departementen EZK en OCW een gezamenlijke inspanning te leveren om het model van het Franse Grande École du Numérique – waar nodig met behulp van middelen uit het Nationaal Groeifonds – ook in Nederland te implementeren ten behoeve van de opschaling van CODAM en vergelijkbare innovatieve opleiders in bijvoorbeeld Rotterdam en de regio Zuid-Oost Nederland,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Het uitbreiden van de bepaling dat 80% van de werknemers in het onderwijs een vast contract moet hebben naar andere maatschappelijke en publieke sectorenStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering vergelijkbare wetten voor te bereiden voor andere maatschappelijke en publieke sectoren,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Het verankeren van voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingenStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering om aansluitend bij het initiatief Studenten Pact voor de start van het onderwijs in het najaar van 2024 te verkennen hoe de voorlichting aan studenten en medewerkers over seksueel grensoverschrijdend gedrag verankerd kan worden tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Onderzoek naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van p.o. tot aan het woStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering in overleg met de regeringscommissaris en partijen uit het onderwijs een onderzoek te doen naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van het p.o. tot aan het wo, die passend is bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en jongeren,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Ongedocumenteerde jongeren stage laten lopen en gebruik laten maken van een zoekjaar voor een baan in de krapteberoepenStemdatum: 22-06-2023 • verzoekt de regering te onderzoeken hoe ongedocumenteerde jongeren die een Nederlandse beroepsopleiding volgen of recent stonden ingeschreven, stage kunnen lopen en gebruik kunnen maken van een zoekjaar voor een baan in de (UWV-)krapteberoepen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Het systeem van passend toewijzen nader onderzoeken rekening houdend met leefomgevingsaspectenStemdatum: 21-06-2023 • verzoekt de regering het systeem van passend toewijzen nader te onderzoeken rekening houdend met bovenstaande leefomgevingsaspecten,
 • Beckerman
 • Grinwis
 • Nijboer

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Een evaluatie van de epidemiologische effecten van individuele coronamaatregelenStemdatum: 15-06-2023 • verzoekt de regering om de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te volgen en de epidemiologische effecten van maatregelen, voor zover mogelijk individueel, maar in ten minste verschillende samenstellingen, te laten evalueren, waaronder in ieder geval de mondkapjesplicht, de sluiting van het primair en voortgezet onderwijs en de avondklok;
 • verzoekt de regering tevens bij het gebruik van eventueel toekomstige maatregelen te zorgen voor een goede monitoring en evaluatie van effecten en uitvoeringsaspecten;
 • verzoekt de regering de Kamer ten minste eens in de vijf jaar te informeren over de laatste inzichten in de effectiviteit van maatregelen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Opties uitwerken voor het structureel en laagdrempelig maken van gratis schoolmaaltijdenStemdatum: 08-06-2023 • verzoekt de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van de gratis schoolmaaltijden waarbij zij gezond en gevarieerd eten aanbieden voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, hier de kosten van in kaart te brengen en te delen met de Kamer voor de Miljoenennota,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Voorafgaand aan de stemmingen over de Voorjaarsnota met een substantieel sociaal pakket komenStemdatum: 08-06-2023 • verzoekt de regering om voorafgaand aan de stemmingen over de Voorjaarsnota met een structureel sociaal pakket te komen waarmee de lonen substantieel stijgen, de armoededoelen van het kabinet wél worden gehaald en gezinnen met kinderen voldoende worden gecompenseerd voor het uitstel van gratis kinderopvang;
 • verzoekt dit aanvullende pakket, in lijn met de eerder aangenomen motie-Nijboer/Van der Lee (36 200-IX, nr. 22), te betalen door een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en de meest winstgevende bedrijven, waarbij het mkb zo veel mogelijk wordt ontzien,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
-


Verbindende voorwaarden voor alle lidstaten indien amv's toch worden opgenomen in de asielgrensprocedure voor minderjarigenStemdatum: 07-06-2023 • verzoekt het kabinet om, indien de JBZ-Raad in zijn positie toch opneemt dat amv's worden opgenomen in de asielgrensprocedure, hieraan voor alle lidstaten voorwaarden te verbinden ten aanzien van begeleiding, onderwijs, zorg, persoonlijke vrijheid en duidelijke afspraken voor maximale termijnen die de grensprocedure mag duren voor minderjarigen,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
---


Het uitwerken van verschillende varianten voor Leven Lang Ontwikkelen die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinetStemdatum: 01-06-2023 • verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze een instrument ter stimulering van Leven Lang Ontwikkelen, zoals een individueel scholingsbudget, kan worden vormgegeven, gefocust op cruciale kraptesectoren zoals de energietransitie, zorg, onderwijs, techniek en ICT;
 • verzoekt de regering het resterende STAP-budget zo gericht mogelijk in te zetten en zo nodig ook de komende twee jaar beschikbaar te houden als gericht individueel scholingsbudget;
 • verzoekt de regering tevens verschillende varianten voor Leven Lang Ontwikkelen, waaronder varianten voor individuele leerrechten, uit te werken die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinet,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Mediawijsheid verankeren in de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheidStemdatum: 01-06-2023 • verzoekt de regering mediawijsheid te verankeren in de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


De toekomstverkenning hoger onderwijs toetsen op het bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s buiten de stedelijke gebieden Stemdatum: 30-05-2023 • verzoekt de regering, de toekomstverkenning hoger onderwijs en de nationale technologiestrategie ook te toetsen op het bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s buiten de stedelijke gebieden en organisaties vanuit deze regio’s actief bij de ontwikkeling van deze agenda’s te betrekken,

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--


Het opzetten van een parlementair onderzoek naar de banden tussen D66 en Dröge & van Drimmelen Stemdatum: 30-05-2023 • verzoekt het Presidium tot het opzetten van een parlementair onderzoek naar de banden tussen D66 en Dröge en Van Drimmelen – nu Publyon;
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Martin Bosma

50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
--