Stemoverzicht (Onderwerp: Landbouw) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Akker- en tuinbouwers van wie het areaal voor minstens 80% uit voedselbos bestaat automatisch tot het niveau goud rekenen voor de ecoregeling Stemdatum: 15-11-2021 • verzoekt de regering akker- en tuinbouwers van wie het areaal voor minstens 80% uit voedselbos bestaat, tot het niveau «goud» te rekenen voor de ecoregeling,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


In het actieprogramma tenminste opnemen dat maatregelen zoveel mogelijk gericht worden op gebieden waar serieuze waterkwaliteitsproblemen zijnStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering in het actieprogramma ten minste op te nemen dat maatregelen zo veel mogelijk gericht worden op de gebieden waar serieuze waterkwaliteitsproblemen zijn en waar deze maatregelen doeltreffend zijn,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Zoveel mogelijk ruimte geven voor invoering van een geborgde maatwerkaanpakStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering in het zevende actieprogramma zo veel mogelijk ruimte te geven voor invoering van een geborgde maatwerkaanpak op basis van onder meer doelvoorschriften, waarbij de kansen van precisielandbouw benut kunnen worden, en deze aanpak in ieder geval in het achtste actieprogramma te borgen;
 • verzoekt de regering samen met de sector te werken aan draagvlak voor de ambitie om te voldoen aan de verplichting van de Nitraatrichtlijn, zowel bij de veehouderij als bij de akkerbouw,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Onderzoeken hoe aan mestverwerkingsinstallaties VVO’s kunnen worden toegekendStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet om te onderzoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden om ook aan mestverwerkingsinstallaties vvo's toe te kennen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De mestexport bevorderenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet mestexport te bevorderen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Het mestbeleid niet nog verder verzwarenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering het mestbeleid niet verder te verzwaren,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De conditionaliteiten in het Nationaal Strategisch Plan herzienStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet de conditionaliteiten te herzien en de 3 meter mestvrije zone en vruchtwisselingseisen en data rond inzaaien van vanggewassen van tafel te halen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30%Stemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering met de provincies en waterschappen een harde ambitie vast te leggen om de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs te laten groeien naar 30% om zo te voldoen aan klimaat- en natuurdoelstellingen;
 • verzoekt tevens hiermee een gedegen gebiedsgerichte aanpak voor stikstof, klimaat en biodiversiteit te programmeren en de Europese middelen die beschikbaar komen voor deze gebiedsgerichte aanpak te cofinancieren, onder andere met rijksmiddelen voor stikstof, klimaat en/of biodiversiteit,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Zo veel mogelijk geld terughalen uit het NSP en dat onder soepele voorwaarden verdelen onder Nederlandse boerenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering om zolang Nederland nog deel uitmaakt van de Europese Unie, het Nationaal Strategisch Plan zo in te vullen dat Nederland zo veel mogelijk geld terughaalt en dat onder soepele voorwaarden verdeelt onder Nederlandse boeren,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een tool die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleidStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering bij de inwerkingtreding van het Nationaal Strategisch Plan een tool te introduceren die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering voldoende opties voor de akkerbouw op te nemen in de ecoregelingen, waaronder precisielandbouw,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een economische impactanalyse van de gevolgen van de maatregelen in het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor loonwerkersStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet om alsnog een economische impactanalyse te maken van de gevolgen van de maatregelen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor loonwerkers,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Niet generiek verplichten van de maatregel om op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien dan wel te kiezen voor wintergraan als hoofdteeltStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering de maatregel om op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien dan wel te kiezen voor wintergraan als hoofdteelt niet generiek te verplichten, maar te beperken tot grondwaterbeschermingsgebieden met waterkwaliteitsproblemen, de maatregel verder mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak, en de inzaaidatum af te stemmen op de regionale en klimatologische omstandigheden,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Waterschappen de mogelijkheid geven teeltvrije zones in te voeren waar dat echt nodig en effectief isStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering deze maatregel niet generiek op te leggen, maar waterschappen de mogelijkheid te geven deze teeltvrije zones in te voeren waar dat echt nodig en effectief is en precisiebemesting geen goed alternatief is, en ervoor te zorgen dat in deze zones ruimte geboden wordt voor de teelt van specifieke gewassen die bijdragen aan milieu en biodiversiteit,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Naamloze motieStemdatum: 11-11-2021 • spreekt uit dat het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn moet leiden tot het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een tijdelijke ontheffing voor de extra verplichtingen voor deelnemers aan DAW projectenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet om de deelnemers aan de DAW-projecten een tijdelijke ontheffing te verlenen voor de extra verplichtingen in het zevende actieprogramma, zodat het DAW een eerlijke kans van slagen krijgt en bij kan dragen aan het terugdringen van nitraatuitspoeling en aan het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Terreinbeherende organisaties toevoegen aan de bestaande negatieflijstStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt het kabinet terreinbeherende organisaties toe te voegen aan de bestaande «negatieflijst»,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger belonenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering om boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger te belonen door de ecoregelingen gebiedsgericht uit te werken in het NSP, zodat de ecoregelingen maximaal bijdragen aan de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit;
 • verzoekt tevens de beschikbare middelen voor de ecoregelingen daarbij minimaal constant te houden, ongeacht de overheveling van pijler 1 naar 2,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Een voorstel met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaarStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering een voorstel uit te werken met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar, met als uitgangspunt dat deze middelen maximaal bijdragen aan het verdienvermogen van de boer;
 • verzoekt de regering de (sociaal-)economische en ecologische effecten van het Nationaal Strategisch Plan vanaf 1 januari 2023 jaarlijks te monitoren en een evaluatie hiervan in 2025 te delen met de Kamer,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Minder uit productienemen van bouwland bij de teelt van vanggewassen of stikstofbindende gewassenStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering bij het vaststellen van de basiseisen niet verder te gaan dan nodig is, en derhalve ruimte te geven voor minder uit productie nemen van bouwland bij de teelt van vanggewassen of stikstofbindende gewassen, de uitzondering van de verplichte bufferstroken voor gebieden met veel sloten maximaal te benutten, en ruimte te geven voor invulling van de verplichte vruchtwisseling via gewasdiversificatie,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Vakbonden en werkgeversorganisaties betrekken bij het opstellen van het Nationaal Strategisch PlanStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering vakbonden en werkgeversorganisaties te betrekken bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan, en goed werkgeverschap als subsidievoorwaarde op te nemen in het NSP,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Het vaststellen van het percentage voor overheveling van budget van de eerste naar de tweede pijlerStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering bij het vaststellen van het percentage voor overheveling van budget van de eerste naar de tweede pijler rekening te houden met de verzwaarde conditionaliteit, met het budget dat ingezet moet worden voor ecoregelingen en met de gevolgen voor inkomens in onder meer de akkerbouw,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


Intrekken van het EU-voorstel om de toelating van flumioxazine voor tien jaar te vernieuwenStemdatum: 07-10-2021 • verzoekt de regering, tijdens de komende Landbouw- en Visserijraad de Europese Commissie te wijzen op deze strijdigheid met de wet, en te verzoeken het voorstel in te trekken;
 • verzoekt de regering tevens, indien de Commissie het voorstel niet intrekt, tegen de vernieuwing van de toelating van flumioxazine te stemmen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


De gevolgen van de aangescherpte doelstelling van 48% CO2-emissiereductie voor de landbouw in beeld brengen Stemdatum: 07-10-2021 • verzoekt de regering, zo snel mogelijk in beeld te brengen wat de specifiek voor Nederland voorgestelde doelstelling zou betekenen voor onze agrarische sector en zich tot die tijd terughoudend op te stellen,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD


In het Nationaal Strategisch Plan geen hogere productie-eisen opleggen aan Nederlandse voedselproducenten dan die zijn voorgeschrevenStemdatum: 07-10-2021 • verzoekt de regering, in het Nationaal Strategisch Plan geen hogere productie-eisen op te leggen aan Nederlandse voedselproducenten dan is voorgeschreven, zodat er toegewerkt wordt naar een gelijk speelveld voor voedselproducenten,

CDACUD66FvDPVVSGPVVD