Stemoverzicht (Verschil PVV/ over Sociale zekerheid)


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Onderzoeken welke Stemdatum: 31-05-2022 • verzoekt de regering om te onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft en welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de geconstateerde negatieve effecten weg te nemen, en dit in het najaar 2022 aan de Kamer terug te koppelen;

PVVSP


Een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid bij schuldenproblematiekStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering om, bijvoorbeeld middels een handreiking voor gemeenten, een gecombineerde aanpak te versterken door medewerkers die met armoede- en schuldenproblematiek te maken hebben bewust te maken van de relatie tussen armoede en gezondheidsachterstanden en hen te voorzien van kennis en handelingsopties,

PVVSP


In het actieplan armoedebeleid specifieke maatregelen opnemen tegen armoede onder ouderen met een migratieachtergrondStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering in het voorgenomen actieplan over armoedebeleid specifieke maatregelen op te nemen om armoede onder ouderen met een migratieachtergrond tegen te gaan,

PVVSP


Jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheidStemdatum: 19-04-2022 • verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe we jongvolwassenen rondom hun 18de verjaardag kunnen bereiken om hen te informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij het bereiken van de volwassenheid en hoe zij hier goed mee om kunnen gaan,

PVVSP


Ervoor zorgen dat twee derde van de deelnemers aan een pensioenfonds moet instemmen met een besluit om niet meer in bepaalde sectoren te investerenStemdatum: 19-04-2022 • roept het kabinet op om ervoor te zorgen dat een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de deelnemers aan een pensioenfonds moet instemmen met een besluit om niet meer in bepaalde sectoren te gaan beleggen,

PVVSP


Binnen twee jaar voldoen aan ILO-verdrag 121 over arbeidsongeschiktheidStemdatum: 12-04-2022 • verzoekt de regering binnen twee jaar te voldoen aan ILO-verdrag 121 over arbeidsongeschiktheid, en de Kamer binnen drie maanden te informeren op welke wijze dat mogelijk is,

PVVSP


Het aankaarten van situaties waarin uitkeringsgerechtigden er vanwege TARGET2 financieel op achteruit zijn gegaanStemdatum: 12-04-2022 • verzoekt de regering om situaties waarin uitkeringsgerechtigden vanwege transactiekosten van banken er door de overstap op het betalingssysteem TARGET2 financieel op achteruit zijn gegaan, in internationaal verband en in de richting van betreffende banken aan te kaarten en deze uitkeringsgerechtigden te voorzien van voorlichting,

PVVSP


Navolging geven aan evaluaties en onderzoeken en de Participatiewet fundamenteel herzienStemdatum: 29-03-2022 • verzoekt de regering navolging te geven aan de evaluaties en de onderzoeken die er liggen en de Participatiewet dus fundamenteel te herzien,

PVVSP


Onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemetingStemdatum: 29-03-2022 • verzoekt de regering:
 • te onderzoeken op welke wijze verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting te realiseren is, waarbij ook het invoeren van een «staffelsysteem» wordt meegenomen;
 • de Kamer voor de begrotingsbehandeling SZW 2023 hierover te informeren,

PVVSP


Ten minste drie pilots bij uitvoeringsorganisaties om de ruimte voor professionals in de uitvoering te vergrotenStemdatum: 24-03-2022 • verzoekt de regering bij uitvoeringsorganisaties ten minste drie pilots te starten om de ruimte voor professionals in de uitvoering te vergroten, en de Kamer daarover voor 1 september 2022 te informeren,

PVVSP


Niet bijwonen van de EU-gezondheidsraadStemdatum: 24-03-2022 • verzoekt de regering de EU-Gezondheidsraad niet bij te wonen en met spoed te gaan werken aan het oplossen van het Nederlandse zorginfarct,

PVVSP


In de beleidsreactie opnemen hoe de regering cultuursensitief werken in de dienstverlening en de uitvoering zal bevorderenStemdatum: 24-03-2022 • verzoekt de regering om in de verdere beleidsreactie op het rapport van de TCU in te gaan op de vraag hoe de regering cultuursensitief werken in de dienstverlening en de uitvoering zal bevorderen, met daarbij ook aandacht te hebben voor verschillen in taalvaardigheid, bejegening, bewustwording en het voorkomen van vooroordelen,

PVVSP


Het niet schrappen van de nationaliteitsvereiste in de AOWStemdatum: 11-11-2021 • verzoekt de regering de nationaliteitsvereiste in de AOW niet te schrappen,

PVVSP


De overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderenStemdatum: 13-10-2021 • verzoekt de regering het mogelijk te maken dat bij uithuisplaatsingen van kinderen de overheid zelf de melding hiervan doet bij de SVB om ouders te ontlasten,

PVVSP


Maximale inspanning in EU-verband om de TRIPS-waiver op de COVID-19-technologieën te steunenStemdatum: 07-10-2021 • verzoekt de regering, zich in EU-verband op zeer korte termijn maximaal in te spannen om de TRIPs-waiver op de COVID-19-technologieën te steunen;
 • verzoekt de regering, tevens voor 1 november de Kamer te informeren over de getoonde inzet en (behaalde) resultaten,

PVVSP


Uitspreken dat het wenselijk is dat het pandemic treaty het mogelijk maakt intellectuele eigendomsrechten op bepaalde medicijnen en vaccinaties tijdelijk op te heffenStemdatum: 07-10-2021 • spreekt uit dat het wenselijk is dat het pandemic treaty het mogelijk maakt intellectuele eigendomsrechten op bepaalde medicijnen en vaccinaties tijdelijk op te heffen;
 • spreekt uit dat het wenselijk is dat het pandemic treaty het delen van kennis en kunde die nodig zijn voor de productie van vaccins en medicijnen door farmaceutische bedrijven stimuleert;
 • verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat dit wordt opgenomen in het verdrag,

PVVSP


Een plan van aanpak waarin maatwerk en heling centraal staan Stemdatum: 08-07-2021 • verzoekt de regering, om in samenspraak met de ouders tot een plan of plannen van aanpak te komen waarbij maatwerk en heling centraal staan.
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Van Raan
 • Simons
 • Azarkan

PVVSP


Een tijdelijke vrijstelling van het schuldenbewind voor gedupeerde oudersStemdatum: 07-07-2021 • verzoekt de regering, om voor gedupeerde ouders, indien zij daar zelf om vragen, een tijdelijke vrijstelling in te stellen van het schuldenbewind en hun bewindvoerder totdat al hun schulden zijn kwijtgescholden door de overheid,

PVVSP


Voldoende capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor toezicht op algoritmesStemdatum: 07-07-2021 • verzoekt het kabinet, nog voor Prinsjesdag in overleg met de AP een inventarisatie te maken van de capaciteit om toezicht te houden op algoritmes en te bezien of hier met urgentie extra budgettaire middelen voor nodig zijn, en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Uitspreken dat voor schadeafhandeling en heling kosten noch moeite gespaard mogen wordenStemdatum: 07-07-2021 • spreekt uit dat voor de schadeafhandeling en het proces van heling kosten noch moeite gespaard mogen worden,

PVVSP


Een verbod op het gebruik van etniciteit en nationaliteit bij risicoprofileringStemdatum: 07-07-2021 • verzoekt de regering, om elk direct of indirect gebruik van etniciteit en nationaliteit bij (geautomatiseerde) risicoprofilering bij wetshandhaving onmiddellijk en expliciet te verbieden en hiervoor beleid en een wettelijk kader te ontwikkelen,

PVVSP


Inzetten op afgebakende mandaten bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie Stemdatum: 15-06-2021 • verzoekt de regering, bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie in te zetten op nauwkeurig afgebakende mandaten,

PVVSP


Vliegverboden en maatregelen rondom reizen in Europees verband afstemmenStemdatum: 10-06-2021 • verzoekt de regering, bij de EU-Gezondheidsraad op 15 juni aanstaande ook vliegverboden te bespreken om zo Europees af te stemmen over inreisbeperkingen,

PVVSP


Een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden Stemdatum: 07-06-2021 • verzoekt de regering, in afstemming met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen over te gaan tot een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden,

PVVSP


Het uitsluiten van daklozen, mantelzorgers en kwetsbare jongeren van de kostendelersnorm Stemdatum: 25-02-2021 • verzoekt de regering, een voorstel te doen om daklozen, mantelzorgers en kwetsbare
 • jongeren tot en met 27 jaar uit te zonderen van de kostendelersnorm,

PVVSP