Stemoverzicht (Onderwerp: AOW-leeftijd) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Het fixeren van de AOW-leeftijd op 66 jaarStemdatum: 19-06-2019 • verzoekt de regering, de AOW-leeftijd te fixeren op 66 jaar,

PVVSP


De AOW-leeftijd voor ten minste vijf jaar op 66 jaar bevriezenStemdatum: 19-06-2019 • verzoekt de regering, de AOW-leeftijd op 66 te bevriezen voor ten minste vijf jaar, de rekenregels aan te passen teneinde indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken, de RVU-heffing voor onbepaalde tijd en ongeclausuleerd te schrappen en met een voorstel te komen waardoor zzp'ers het recht krijgen op een goed pensioen,

PVVSP


Monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachtenStemdatum: 19-06-2019 • verzoekt de regering, de effecten van de maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten en de extra investeringen in duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen te monitoren en de arbeidsmarkteffecten daarvan in kaart te brengen,

PVVSP


De uitwerking van de regeling voor zware beroepenStemdatum: 19-06-2019 • verzoekt de regering, bij de uitwerking van de regeling voor zware beroepen te zorgen dat werknemers ook als individu beroep kunnen doen op de regeling bij overeenstemming met de werkgever om tot drie jaar voor de pensioenleeftijd tot op minstens AOW-niveau te betalen;
 • verzoekt de regering tevens, de 800 miljoen euro voor duurzame inzetbaarheid, via sectorale afspraken, ook open te stellen voor het oplossen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die zijn vrijgesteld van RVU-heffing drie jaar voor AOW-leeftijd,

PVVSP


Stoppen met ontwikkelingshulpStemdatum: 21-12-2017 • verzoekt de regering, te stoppen met ontwikkelingshulp en dit geld te gebruiken om de verhoging van de AOW-leeftijd terug te draaien en de AOW-leeftijd weer op 65 te stellen,

PVVSP


Stoppen met onwikkelingshulpStemdatum: 02-11-2017 • verzoekt de regering, te stoppen met ontwikkelingshulp en dit geld te gebruiken om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar,

PVVSP


Een tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd naar 63 jaarStemdatum: 02-12-2015 • verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van een tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd naar 63 jaar, en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren,

PVVSP


Aandacht voor 65-plussers binnen het actieplan Tel mee met TaalStemdatum: 30-10-2015 • verzoekt de regering, binnen het actieplan Tel mee met Taal onverminderd aandacht te hebben voor 65-plussers en de Kamer daarover te informeren,

PVVSP


Verhoging van de fiscale vrijstelling voor de vrijwilligersvergoedingStemdatum: 26-03-2015 • verzoekt de regering, de fiscale vrijstelling voor de vrijwilligersvergoeding voor mensen geboren in de jaren 1951–1955 die door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een inkomensgat krijgen, te verhogen naar € 2.500 per jaar en de daaruit voortkomende lasten te dekken uit de opbrengsten van de versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd,

PVVSP


Oplossingen voor werknemers met een inkomensgat tussen hun 65ste en de nieuwe AOW-leeftijdStemdatum: 28-05-2014 • verzoekt de regering, soortgelijke oplossingen tot stand te brengen of te stimuleren, voor alle werknemers die te maken krijgen met een inkomensgat gedurende de periode tussen de 65-jarige leeftijd en de nieuwe AOW-leeftijd,

PVVSP


Ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijdStemdatum: 13-02-2014 • verzoekt de regering, bij de uitwerking van dat wetsvoorstel onder andere te kijken naar ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd,

PVVSP


De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmenStemdatum: 13-02-2014 • verzoekt de regering om, te zorgen voor een stroomlijning tussen de maatregelen in de Wet werk en zekerheid en de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd door de inwerkingtreding van deze wetten op elkaar af te stemmen,

PVVSP


Een flexibel opneembare AOWStemdatum: 04-12-2013 • verzoekt de regering, de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken
 • en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Het niet intrekken van de voorschotregelingStemdatum: 05-03-2013 • verzoekt de regering, de voorschotregeling in 2013 niet in te trekken en voor 1 augustus 2013 met een voorstel te komen of en, zo ja, hoe deze regeling een vervolg krijgt,

PVVSP


De verhoging van de AOW-leeftijdStemdatum: 04-10-2012 • verzoekt de regering, niet al volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd en dit te dekken door het invoeren van een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen,

PVVSP


Functioneel leeftijdsontslag in combinatie met de levensloopregelingStemdatum: 02-02-2012 • verzoekt de regering in overleg met de betrokken vakbonden een oplossing voor dit probleem te vinden, vergelijkbaar met het doorlopen van uitkeringen tot de AOW-leeftijd,

PVVSP


GrensarbeidersStemdatum: 02-02-2012 • verzoekt de regering de mogelijke problemen te inventariseren;
 • verzoekt de regering tevens, in overleg te treden met de buurlanden met als doel het vinden van een oplossing zodat grensarbeiders door de verhoging van de AOW-leeftijd niet tussen wal en schip vallen,

PVVSP


Kansen van ouderen op de arbeidsmarktStemdatum: 29-06-2011 • verzoekt de regering in overleg met de sociale partners concrete doelstellingen en voorstellen te formuleren om de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt te verhogen en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Naamloze motieStemdatum: 12-11-2009 • verzoekt de regering om bij de verdere uitwerking van de AOW-leeftijdverhoging met aanvullende voorstellen te komen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten,

PVVSP


Naamloze motieStemdatum: 26-03-2009 • verzoekt de regering aan deze adviesaanvraag voorwaarden te verbinden, zodat het alternatief niet leidt tot zwaardere lasten voor huizenbezitters of verhoging van de belasting- en premiedruk,

PVVSP