Stemoverzicht (Onderwerp: Abortus) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Abortusklinieken verplichten de reden voor een abortus(verzoek) te registrerenStemdatum: 02-02-2022 • verzoekt de regering om abortusklinieken te verplichten de reden voor een abortus(verzoek) te registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar te maken via de jaarrapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,

PVVSP


Een verdiepend onderzoek naar de redenen voor en ervaringen met abortussenStemdatum: 02-02-2022 • verzoekt de regering om verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar de reden voor abortussen en de ervaringen van vrouwen met abortus, zowel naar vrouwen die een abortus ondergingen als naar vrouwen die daar vanaf zagen, en de Kamer hierover voor het einde van 2022 te informeren,

PVVSP


Middelen voor lhbti- en vrouwenrechten in het MensenrechtenfondsStemdatum: 18-11-2021 • verzoekt de regering om het in het Mensenrechtenfonds in de periode 2022–2027 mogelijk te maken deze middelen in te zetten voor lhbti- en vrouwenrechten, zoals betaalbare toegang tot veilige abortus, en andere kwetsbare groepen in Europa,

PVVSP


Een internationaal onderzoek naar drang en dwang tegen vrouwen om een abortus te ondergaanStemdatum: 27-09-2021 • verzoekt de regering, in EU- en VN-verband een internationaal onderzoek te initiëren naar het vóórkomen en voorkómen van drang en dwang tegen vrouwen om een abortus te ondergaan, en de Kamer hierover nader te informeren,

PVVSP


Preventie van abortus wereldwijd en het tegengaan van sekseselectieStemdatum: 27-09-2021 • verzoekt de regering, een toenemend deel van het SRGR-budget expliciet ten goede te laten komen aan organisaties en programma's die middels moeder- en kindzorg bijdragen aan preventie van abortus wereldwijd en/of gericht bijdragen aan het tegengaan van sekseselectie, en de Kamer hierover nader te informeren,

PVVSP


Beschikbaar blijven van Nederlandse abortuszorg voor vrouwen uit het buitenlandStemdatum: 02-11-2020 • verzoekt de regering, te borgen dat abortuszorg in Nederland beschikbaar blijft voor vrouwen uit het buitenland die in Nederland op een veilige manier de zwangerschap willen beëindigen,

PVVSP


Blijvende Nederlandse inzet in internationaal verband voor een wereld waarin iedereen zichtbaar zichzelf mag zijnStemdatum: 02-11-2020 • spreekt uit dat Nederland zich in Europees en internationaal verband in blijft zetten voor een wereld waarin iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn,

PVVSP


Opnemen van alle anticonceptievormen in het basispakketStemdatum: 04-07-2019 • verzoekt de regering, alle vormen van anticonceptie per 1 januari 2020 op te nemen in het basispakket,

PVVSP


In gesprek blijven met gemeenten over adequate maatregelenStemdatum: 11-06-2019 • verzoekt de regering, in gesprek te blijven met gemeenten met als doel dat overal adequate maatregelen worden genomen, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2019 te informeren,

PVVSP


De Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortuskliniekenStemdatum: 11-06-2019 • verzoekt de regering, om de Tweede Kamer periodiek, doch minstens twee keer per jaar, te informeren over de ontwikkelingen rondom intimidaties van vrouwen bij abortusklinieken,

PVVSP


Vergroting van de aangiftebereidheid van geïntimideerde vrouwenStemdatum: 11-06-2019 • verzoekt de regering, om in overleg met abortusklinieken te bezien hoe de aangiftebereidheid van vrouwen die zich geïntimideerd voelen, vergroot kan worden, en de Kamer hier in het derde kwartaal van 2019 over te informeren,

PVVSP


Een parkeerverbod voor antiabortusvoertuigenStemdatum: 11-06-2019 • verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het voor gemeenten mogelijk is een parkeerverbod in een ruime straal rond de abortuskliniek af te kondigen voor voertuigen die onderdeel zijn van een strategie tegen abortus, en de Kamer daarover te berichten,

PVVSP


Allocatie van SRGR-middelenStemdatum: 29-11-2018 • verzoekt de regering, bij de allocatie van SRGR-middelen uitvoering te geven aan bovengenoemde motie en inzichtelijk te maken welke bijdrage zij via SheDecides levert aan voorgenoemde organisaties,

PVVSP


Een tijdelijke abortusvoorzieningStemdatum: 14-12-2017 • verzoekt de regering, zolang het landelijk dekkend netwerk onder druk staat, een tijdelijke voorziening in te richten, waar vrouwen kunnen navragen waar ze zo dichtbij mogelijk terechtkunnen voor een abortus en op welke termijn;
 • verzoekt de regering tevens, gezien de urgentie, de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren,

PVVSP


Informatievoorziening over de keuzemogelijkheden bij een abortus vergrotenStemdatum: 06-07-2017 • verzoekt de regering, de informatievoorziening en ondersteuning met betrokken neutrale partijen te vergroten, en hierover de Kamer te informeren,

PVVSP


Abortus uit de taboesfeer halen Stemdatum: 15-11-2016 • verzoekt de regering, een plan van aanpak met maatregelen te maken om abortus uit de taboesfeer te halen,

PVVSP


5 miljoen euro oormerken voor projecten voor veilige abortusStemdatum: 11-03-2014 • verzoekt de regering, in de begroting voor 2015, uit het budget voor SRGR, ten minste 5 miljoen euro te oormerken voor een call for proposals voor projecten gericht op veilige abortus in ontwikkelingslanden,

PVVSP


Het mogelijk maken van abortus voor verkrachte vrouwen in conflictgebiedenStemdatum: 25-06-2013 • verzoekt de regering, te bevorderen dat abortus binnen de Nederlandse noodhulp mogelijk is voor vrouwen in conflictgebieden die als gevolg van verkrachting zwanger zijn geraakt;
 • verzoekt de regering tevens, binnen het budget voor humanitaire hulp en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten steun te verlenen aan organisaties die kunnen voorzien in de mogelijkheid van een abortus bij deze categorie vrouwen,

PVVSP


Een informatieplicht voor gemeenten over abortus en seksuele diversiteitStemdatum: 10-12-2012 • verzoekt, de regering bij gemeenten het belang van eenduidige informatie over abortus en seksuele diversiteit op de websites van Centra voor Jeugd en Gezin onder de aandacht te brengen;

PVVSP


Informatie over abortus op de website van het Centrum voor Jeugd en GezinStemdatum: 05-03-2012 • verzoekt de regering gemeenten te verplichten om via de websites van het Centrum voor Jeugd en Gezin volledige en eenduidige informatie aan te bieden over abortus en seksuele diversiteit,

PVVSP


Vergroten draagvlak voor wetgeving op het terrein van abortus en huwelijk voor mensen van gelijk geslachtStemdatum: 17-11-2010 • verzoekt de regering zich in te spannen om voor invoering van de voornoemde wetten het draagvlak voor deze wetten actief te vergroten,

PVVSP


Het fokverbod voor jaarlingenStemdatum: 23-09-2010 • verzoekt de regering om, indien besmette bedrijven niet in aanmerking komen voor onvoorwaardelijke opheffing van het fokverbod voor jaarlingen, het fokverbod voor jaarlingen op deze bedrijven op te heffen onder de voorwaarde dat deze bedrijven meewerken aan een plan van aanpak waarin intensieve monitoring rond dracht en mogelijke abortus, extra hygiënemaatregelen en/of een protocol voor gericht ruimen op basis van herhaald, individueel testen, is opgenomen,

PVVSP


Herhaald, individueel testen van gespaarde vrouwelijke en gevaccineerde melkgeiten en -schapenStemdatum: 20-04-2010 • verzoekt de regering:
 • een risicoanalyse te laten uitvoeren door deskundigen naar het herhaald individueel testen van gespaarde, vrouwelijke en gevaccineerde melkgeiten en -schapen op besmette bedrijven, en het opheffen van het levenslange fokverbod voor negatief geteste dieren;
 • ruimte te bieden voor het herhaald individueel testen van de genoemde dieren en het opheffen van het levenslange fokverbod voor negatief geteste dieren, indien de genoemde analyse geen zwaarwegende bezwaren opwerpt;
 • de Kamer hierover voor 15 mei aanstaande te informeren,

PVVSP


In het verlichte regime plaatsen van gevaccineerde melkschapenbedrijvenStemdatum: 20-04-2010 • verzoekt de regering gevaccineerde melkschapenbedrijven op korte termijn onder het verzwaarde regime van de melkgeitenbedrijven vandaan te halen en onder het verlichte regime van onder meer de vleesschapenbedrijven te plaatsen,

PVVSP