Stemoverzicht (Onderwerp: Bonussen) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Boetes voor overtredingen van het reclameverbod verhogenStemdatum: 28-06-2021 • verzoekt de regering, op basis van artikel 11c van de Tabaks- en rookwarenwet per AMvB de boetebedragen voor overtreding van het reclameverbod aanzienlijk te verhogen,

PVVSP


De risico's van een mogelijk vertrek van Booking.com in kaart brengenStemdatum: 02-06-2021 • verzoekt het kabinet, om een in huis opgesteld overzicht aan de Kamer te leveren van de mogelijke risico's voor Nederland bij een mogelijk vertrek van Booking.com, met daarbij inbegrepen wat we als Nederland mislopen aan vennootschapsbelasting, zoals gemiddeld over de afgelopen drie fiscale jaren is afgedragen, en wat de gevolgen daarvan zijn, en om het aantal medewerkers in Nederland en hun nationaliteiten in kaart te brengen;
 • voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

PVVSP


Bonusuitkeringen bij staatssteun aankaarten bij de Europese CommissieStemdatum: 13-04-2021 • verzoekt de regering, om dit probleem bij de Europese Commissie aan te kaarten, voorstellen tot wijzigingen te doen en hiervoor binnen de Raad met gelijkgestemde landen op te trekken,

PVVSP


€1.000 bonus voor docentenStemdatum: 12-11-2020 • verzoekt de regering, om docenten € 1.000 bonus te geven,

PVVSP


Opheffen van het onderscheid van beroepsgroepen in de zorgbonusStemdatum: 22-09-2020 • verzoekt de regering, het onderscheid van beroepsgroepen in de zorgbonus op te heffen en met voorstellen te komen hoe de zorgbonus kan worden uitgekeerd aan iedereen die werkzaam is in de zorg, met inachtneming van de voorwaarde om de zorgbonus uit te keren aan inkomens tot twee keer modaal,

PVVSP


Een voltijdbonus van 5% per kwartaalStemdatum: 07-11-2019 • verzoekt de regering, te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden,

PVVSP


Een voltijdbonus van 5% per kwartaalStemdatum: 31-10-2019 • verzoekt de regering, te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd kan worden,

PVVSP


Handhaven van bestaande regels bij de bankenunieStemdatum: 20-02-2019 • verzoekt de regering, zich te blijven inspannen voor het handhaven van de bestaande regels bij de bankenunie en strengere bonusregels en buffers in EU-verband,

PVVSP


De financiering van ontwerpersopleidingen Stemdatum: 19-02-2019 • verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ontwerpersopleidingen volledig door het bedrijfsleven te laten financieren en hier in de strategische agenda hoger onderwijs beleidsmatig op te reageren,

PVVSP


Een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteemStemdatum: 05-02-2019 • verzoekt de regering, een onafhankelijke uitvoeringstoets te laten uitvoeren op het bonus-malussysteem uit het klimaatakkoord,

PVVSP


Een CO2-heffing voor de industrieStemdatum: 05-02-2019 • verzoekt de regering, een CO2-heffing als gelijkwaardige optie te beschouwen bij de reductieopgave van de industrie,

PVVSP


Niet afschaffen van de quotumheffing voordat een nieuw systeem is ingevoerdStemdatum: 15-01-2019 • verzoekt de regering, de quotumheffing niet af te schaffen voordat een nieuw systeem is ingevoerd,

PVVSP


Stoppen van miljardensteun aan Griekenland en compenseren van de eigen ouderenStemdatum: 08-02-2017 • verzoekt de regering, te stoppen met miljardensteun aan Griekenland en in plaats daarvan onze eigen ouderen te compenseren voor het koopkrachtverlies dat ze hebben opgelopen in deze kabinetsperiode,

PVVSP


Het verbieden van bonussen en spaarprogramma'sStemdatum: 23-01-2017 • verzoekt de regering, het aanbieden van dergelijke activiteiten door vergunninghouders van speelcasino's te verbieden,

PVVSP


Het verbieden van bonussen door kansspelaanbiedersStemdatum: 30-06-2016 • verzoekt de regering, nadrukkelijk het aanbieden van bonussen door kansspelaanbieders te verbieden in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen,

PVVSP


De invoering van een evenredig bonussysteemStemdatum: 10-03-2016 • verzoekt de regering, een verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van een evenredig bonussysteem waarin organisaties hun werknemers, van directeur tot schoonmaakster, bij goed functioneren een gelijk aantal salarismaanden bonus bieden,

PVVSP


De inzet van de financiële middelen voor de mobiliteitsbonus vanaf 2021Stemdatum: 23-09-2015 • verzoekt de regering, de bovenbedoelde financiële middelen vanaf genoemde datum specifiek aan te wenden voor de doelgroep «banenafspraak» dan wel «quotum» (mocht dat op dat moment of enig moment daarna worden ingevoerd) alsmede dat te doen in de vorm van een bonus, korting of enig ander financieel instrument ten behoeve van de werkgever die met gebruikmaking daarvan iemand uit de doelgroep in dienst neemt,

PVVSP


Harmoniseren van de jobcoachregelingStemdatum: 23-09-2015 • verzoekt de regering om, in lijn met de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus ook de jobcoachregeling te harmoniseren,

PVVSP


Een beheerst beloningsbeleid bij het inkopen van financiële adviezenStemdatum: 15-10-2014 • verzoekt de regering om «beheerst beloningsbeleid» een wegingsfactor te laten zijn bij het inkopen van financiële adviezen en diensten,

PVVSP


Het 100% belasten van de SNS-bonussen vanaf 2006Stemdatum: 12-02-2013 • verzoekt de regering, alle financiële bonussen die vanaf 2006 bij SNS REAAL zijn uitgekeerd aan bestuurders, eenmalig tegen een tarief van 100% te belasten in de loonheffing dan wel aftrek van het totale bonusbedrag in de vennootschapsbelasting te weigeren,

PVVSP


Het beperken van bonussenStemdatum: 31-01-2013 • verzoekt de regering, in de Europese Unie zich in te spannen voor Europese afspraken die ertoe leiden dat banken bonussen mogen uitkeren tot maximaal 20% van het vaste salaris,

PVVSP


Incorporatie van signaalwaardes in het kernkapitaal van bankenStemdatum: 31-01-2013 • verzoekt de regering, in de Europese besprekingen over een resolutiemechanisme in te zetten op de incorporatie van signaalwaardes in het kernkapitaal van banken en er consequenties aan te verbinden als deze worden gepasseerd, zoals een verbod op de uitkering van dividend en bonussen, en eventueel personele consequenties,

PVVSP


EU-wetgeving die uitkering van dividenden en bonussen verbiedtStemdatum: 31-01-2013 • verzoekt de regering, te streven naar EU-wetgeving die banken in de Europese Unie verbiedt dividenden en bonussen uit te keren zolang zij met publieke middelen worden gesteund,

PVVSP


Terugvorderingsbepalingen in contracten en beloningsbeleidStemdatum: 31-01-2013 • verzoekt de regering, te bevorderen dat banken in Europa terugvorderingsbepalingen opnemen in de contracten en/of het beloningsbeleid van bestuurders en handelaren, zodat bonussen kunnen worden teruggevorderd in het geval zij een beroep doen op publieke middelen,

PVVSP


Het niet uitkeren van een bonus aan de top van NS en ProRailStemdatum: 16-02-2012 • spreekt uit dat er geen sprake mag zijn van het uitkeren van een bonus aan de top van NS en ProRail;
 • verzoekt de regering NS en ProRail te verzoeken geen bonus aan de top uit te keren en als NS en ProRail dit verzoek niet willen opvolgen, dit via een aandeelhoudersvergadering af te dwingen,

PVVSP