Stemoverzicht (Onderwerp: Drugs) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Niet wachten met saneren wanneer een conflict ontstaat over wie de rekening voor het saneren moet betalenStemdatum: 01-06-2022 • verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voorkomen en verhelpen van milieuschade vooropstaat en er niet gewacht wordt met saneren wanneer er een conflict ontstaat over wie de rekening voor het saneren moet betalen,

PVVSP


Advies inwinnen over de risico's op extra alcoholschade en de maatschappelijke kosten daarvanStemdatum: 14-04-2022 • verzoekt de regering advies in te winnen bij experts op het gebied van gezondheid, verslaving en verkeersveiligheid over de risico's op extra alcoholschade en de maatschappelijke kosten daarvan,

PVVSP


Een plan van aanpak om de gevolgen van de Wet Damocles te monitorenStemdatum: 08-02-2022 • verzoekt de regering om op korte termijn samen met gemeenten en woningbouwcorporaties een plan van aanpak op te stellen hoe de gevolgen van de Wet Damocles adequaat kunnen worden gemonitord;
 • verzoekt de regering tevens om een jaar na toezending van dit plan van aanpak te rapporteren aan de Kamer over de effectiviteit van deze wet,

PVVSP


Een landelijk kader voor het sluiten van panden op grond van artikel 13b OpiumwetStemdatum: 08-02-2022 • verzoekt de regering een landelijk kader op te stellen voor gemeenten om tot een meer uniform beleid ten aanzien van de bevoegdheid om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet te komen in lijn met bovenstaande uitgangspunten,

PVVSP


De aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel laten zijn van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit Stemdatum: 29-11-2021 • verzoekt de regering de aanpak van criminele uitbuiting integraal onderdeel te laten uitmaken van een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit;
 • verzoekt de regering bij de verdere uitwerking van de middelen ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de preventie van criminele uitbuiting,

PVVSP


Het beëindigen van het beleid om het bezit van harddrugs te gedogenStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering om een einde te maken aan het gedoogbeleid ten aanzien van het bezit van harddrugs zodat ook het bezit van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik wordt vervolgd en bestraft,

PVVSP


Verbetering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit naar Italiaans voorbeeld nadrukkelijk toetsen aan de Nederlandse Grondwet en verdragenStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering om bij het onderzoeken van de wijze waarop de aanpak van ondermijnende criminaliteit verbeterd kan worden naar Italiaans voorbeeld, nadrukkelijk te toetsen hoe zich dit verhoudt tot de Nederlandse Grondwet en grondrechten uit mensenrechtenverdragen waar Nederland aan gebonden is,

PVVSP


Transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het PreventieakkoordStemdatum: 28-10-2021 • spreekt uit dat extra maatregelen om de ambities in het Preventieakkoord dichterbij te brengen, tot stand moeten komen in volledige transparantie en in het belang van de volksgezondheid,

PVVSP


Het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject Stemdatum: 08-07-2021 • verzoekt de regering, om zich in te spannen om beide voorstellen voor 1 september verder te brengen in het wetstraject door op korte termijn structurele extra middelen beschikbaar te stellen;

PVVSP


Het benadrukken van maatwerk en proportionaliteit in de uitvoering van de Wet DamoclesStemdatum: 08-07-2021 • verzoekt de regering, in overleg te treden met burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met hen te bespreken wat de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever waren bij de Wet Damocles, namelijk dat de sluitingsbevoegdheid bedoeld was om overlast te bestrijden en het dealen van drugs vanuit huizen te stoppen, en het belang van maatwerk en proportionaliteit hierbij nog eens goed te benadrukken,

PVVSP


Horecaondernemers toestemming geven van 08:00 tot 20:00 uur hun terrassen te openenStemdatum: 22-04-2021 • verzoekt de regering, om horecaondernemers toestemming te geven om van 8.00 tot 20.00 uur hun terrassen te openen,

PVVSP


Het niet betrekken van de industrie bij verdere uitwerking van het PreventieakkoordStemdatum: 01-02-2021 • verzoekt de regering, bij een verdere uitwerking van het Preventieakkoord, net zoals nu al is gebeurd met de tabaksindustrie, de industrie niet te betrekken,

PVVSP


Op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zittenStemdatum: 16-11-2020 • verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om op alle alcoholische dranken te vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zitten;
 • verzoekt de regering, tevens de mogelijkheid te onderzoeken om op alle alcoholische dranken berichten over het veilig consumeren van alcohol te vermelden,

PVVSP


Een verbod op happy hours in de wet opnemenStemdatum: 16-11-2020 • verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een verbod op happy hours in de wet op te nemen,

PVVSP


Softdrugs in de publieke ruimte verbieden tussen 20.00 uur en 7.00 uurStemdatum: 14-10-2020 • verzoekt de regering, met spoed te bezien hoe als onderdeel van het pakket extra maatregelen ook het bezit en het gebruik van softdrugs in de publieke ruimte tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden kan worden,

PVVSP


Drugs en ondermijning om het ronselen van jongeren te voorkomenStemdatum: 28-01-2020 • verzoekt de regering, om weerbaarheidslessen als het gaat om drugs en ondermijning onderdeel te laten zijn van de strategie om het ronselen van jongeren te voorkomen,

PVVSP


Het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uurStemdatum: 11-12-2019 • verzoekt de regering, het verbod op het uitzenden van reclame door vergunninghouders van kansspelautomaten, casinospelen, krasloten en sportweddenschappen uit te breiden tot 21.00 uur,

PVVSP


Een VN-onderzoek naar de effectiviteit van de drugsaanpak van de afgelopen vijf decenniaStemdatum: 11-09-2019 • verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten een VN-onderzoek naar de effectiviteit van de drugsaanpak van de afgelopen vijf decennia te laten doen waarbij de aanpak van verschillende landen met elkaar vergeleken wordt, en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Het effectief terugdringen van drugsgebruik op het gebied van preventie Stemdatum: 10-09-2019 • verzoekt de regering, met voorstellen te komen op het gebied van preventie om het drugsgebruik effectief terug te dringen,

PVVSP


Weren van alcoholreclame bij professionele sportStemdatum: 03-09-2019 • verzoekt de regering, om beleid waardoor ook bij professionele sport alcoholreclame voortaan wordt geweerd,

PVVSP


De "derde helft" in sportkantinesStemdatum: 18-06-2019 • verzoekt de regering, direct te stoppen met de betutteling op en langs de sportvelden en zorg te dragen dat er in de sportkantines gewoon nog een «derde helft» gespeeld kan worden,

PVVSP


Mogelijkheden om de zorgelijke situatie op het Cornelius Haga Lyceum te beëindigenStemdatum: 14-03-2019 • verzoekt de regering, om alles in het werk te stellen en elke mogelijkheid te verkennen om de zorgelijke situatie op het Cornelius Haga Lyceum te beëindigen en tot die tijd de school intensief te volgen,

PVVSP


Een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketenStemdatum: 17-01-2019 • verzoekt de regering om, parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen, een experiment uit te werken in een aantal gemeenten waar op dit moment de verkoop van wiet wordt gedoogd, inhoudende dat de verkoop van wiet en andere softdrugs in deze gemeenten wordt verboden en hierop wordt gehandhaafd, om te bezien wat de effecten hiervan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid,

PVVSP


De landmacht vaker inzetten tegen drugsbendesStemdatum: 21-11-2018 • verzoekt de regering, de landmacht vaker in te zetten – waar en wanneer mogelijk – tegen drugsbendes in Nederland en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Een extra impuls geven aan preventie van drugsgebruikStemdatum: 18-10-2018 • verzoekt de regering om, in onderwijs en voorlichting, maar ook door daadwerkelijk handhavend op te treden tegen gebruik van partydrugs een extra impuls te geven aan preventie van drugsgebruik,

PVVSP