Stemoverzicht (Onderwerp: Homo-emancipatie) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


De Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te ondersteunenStemdatum: 02-11-2020 • verzoekt de regering, om kort na de publicatie van de EU-lhbti-strategie de Kamer te informeren welke concrete stappen zij gaan zetten, op basis van de lhbti-strategie, om de inspanningen van de Europese Commissie te ondersteunen om een einde te maken aan discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen binnen de Europese Unie,

PVVSP


Een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen Stemdatum: 28-05-2019 • spreekt uit dat in Nederland iedereen in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn en mag houden van wie hij of zij wil,
 • verzoekt de regering, met een wetsvoorstel te komen met als doel een ieder die de homoseksuele gerichtheid (inclusief biseksualiteit) of genderidentiteit van een ander probeert te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen, te bestraffen, met specifiek aandacht voor jongeren en kwetsbare personen
 • en gaat over tot de orde van de dag
 • Yesilgöz-Zegerius
 • Bergkamp
 • Van den Hul
 • Özütok

PVVSP


Diversiteits- en inclusiviteitsmiddelenStemdatum: 21-11-2018 • verzoekt de regering om, in de volgende begroting en jaarverslag inzichtelijk te maken wat de financiële middelen zijn van multicultureel netwerk, Vrouw en Defensie, Homoseksualiteit en Krijgsmacht en Jong Defensie,

PVVSP


Ondersteunen van het RespectPactStemdatum: 01-11-2018 • verzoekt de regering, om in het kader van de burgerschapsopdracht van het onderwijs het RespectPact te ondersteunen en rijksbreed aandacht te vragen voor de Week van Respect, zodat daarmee een gebundeld en blijvend aanbod meer scholen, docenten en scholieren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bereikt en de impact vergroot,

PVVSP


De term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling Stemdatum: 29-06-2018 • verzoekt de regering, juridisch te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van een wijziging van de woorden «hetero of homoseksuele gerichtheid» in «seksuele gerichtheid» zou zijn, of deze wijziging mogelijk is en vervolgens een voorstel daartoe naar de Kamer te sturen,
 • verzoekt de regering tevens de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, bij voorkeur uiterlijk eind 2018,
 • Jasper van Dijk
 • Buitenweg
 • Yesilgoz-Zegerius

PVVSP


Standaardmeetinstrumenten binnen het antidiscriminatiebeleidStemdatum: 21-12-2017 • verzoekt de regering, om binnen het antidiscriminatiebeleid standaardmeetinstrumenten te hanteren die worden benut ten behoeve van het opstellen van streefwaarden op het gebied van de sociale acceptatie van groepen mensen in Nederland die relatief veel te kampen hebben met discriminatie, zoals religieuze groepen, ouderen, lhbtqi en mensen met een migratieachtergrond,

PVVSP


Intrekken van de accreditatie van de IURStemdatum: 28-09-2016 • verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de wet zo gauw die in werking treedt en de accreditatie van de IUR in te trekken,

PVVSP


Sluiting van de Islamitische Universiteit in RotterdamStemdatum: 14-11-2013 • verzoekt de regering, dit geweldsinstituut zo spoedig mogelijk te sluiten,

PVVSP


Het verwijderen van de koran uit de plenaire zaalStemdatum: 24-06-2013 • verzoekt het Presidium, de koran te verwijderen uit de plenaire zaal,

PVVSP


Het monitoren van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteitStemdatum: 21-06-2013 • verzoekt, de regering de Inspectie voor het Onderwijs de opdracht te geven de implementatie van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in ieder geval de komende vijf jaar te monitoren doormiddel van kwantitatief onderzoek onder ca. 8000 scholen voor PO en VO;
 • en verzoekt, de regering te onderzoeken wat de omvang en de aard van het probleem is met betrekking tot seksuele diversiteit in het MBO en VMBO en de Kamer hierover te rapporteren;

PVVSP


De negatieve invloed van de islam op de emancipatie van vrouwen en homo'sStemdatum: 20-06-2013 • verzoekt de regering, haar angstige en politiek correcte houding ten aanzien van de islam te laten varen, en de negatieve invloed van deze kwaadaardige ideologie op de emancipatie van vrouwen en homo's te erkennen,

PVVSP


Sluiting van alle moskee-internatenStemdatum: 10-04-2013 • verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk alle moskee-internaten in Nederland te sluiten,

PVVSP


Evaluatie van het homo-acceptatieprogramma voor migrantenStemdatum: 10-04-2013 • verzoekt de regering, het programma «Homoseksualiteit bespreekbaar maken in etnische kring» kwalitatief en inhoudelijk te evalueren, zodat er weloverwogen besloten kan worden over vervolgstappen voor een effectieve aanpak om de acceptatie en bespreekbaarheid van homoseksualiteit in de samenleving, waaronder in etnische kring, te bevorderen,

PVVSP


Het sluiten van alle moskee-internatenStemdatum: 05-03-2013 • verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk alle moskee-internaten in Nederland te sluiten,

PVVSP


Bescherming en bevordering van de mensenrechten van LHBTI'sStemdatum: 19-12-2012 • verzoekt de regering, zich in het buitenlandbeleid stelselmatig in te zetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LHBTI's waar ook ter wereld;
 • verzoekt de regering tevens, steun te bieden aan versterking van mondiale samenwerking van ngo's die zich inzetten voor de mensenrechten van LHBTI's, alsmede Nederland daarin een voortrekkersrol te laten vervullen,
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Bonis
 • Ten Broeke

PVVSP


Geen actief handelsbeleid voeren met Saudi-ArabiëStemdatum: 19-12-2012 • verzoekt de regering, geen actief handelsbeleid te voeren met Saudi-Arabië en daarmee geen Nederlands bedrijfsleven te faciliteren door middel van handelsmissies,

PVVSP


Ugandese LHBT-asielzoekersStemdatum: 03-12-2012 • roept de regering op, indien de wet wordt ingevoerd, direct de Kamer te informeren over een mogelijk besluit- en vertrekmoratorium voor alle Ugandese LHBT-asielzoekers totdat duidelijkheid is verkregen over de veiligheidssituatie van deze groep in het land van herkomst,

PVVSP


Een verkenning of de positie van LHBT's kan worden verbeterdStemdatum: 05-07-2012 • verzoekt de regering, te verkennen in hoeverre de positie van LHBT's uit landen waar seksuele oriëntatie, homoseksuele handelingen of genderidentiteit strafbaar zijn, verbeterd kan worden in het Nederlandse asielbeleid,

PVVSP


Een besluit- en vertrekmoratorium voor alle Iraakse LHBT-asielzoekersStemdatum: 10-04-2012 • roept de regering op, direct een besluit- en vertrekmoratorium af te kondigen voor alle Iraakse LHBT-asielzoekers totdat duidelijkheid is verkregen over de veiligheidssituatie van deze groep in het land van herkomst,

PVVSP


Verhoging van het budget voor homo-emancipatieStemdatum: 29-03-2012 • verzoekt de regering:
 • projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000);
 • de hierboven genoemde verhoging (€ 600 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid,

PVVSP


Monitoren van voorlichtingStemdatum: 29-03-2012 • verzoekt de regering, de Inspectie voor het Onderwijs te vragen om de implementatie van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in ieder geval de komende vijf jaar expliciet te monitoren,

PVVSP


Uit huis zetten van dadersStemdatum: 08-02-2012 • verzoekt de regering burgemeesters aan te sporen bij structurele overlast altijd over te gaan op huisuitzetting,

PVVSP


Geen vergunningen voor wapenexporten naar lidstaten van de OICStemdatum: 22-12-2011 • verzoekt de regering geen vergunningen meer af te geven voor wapenexporten naar lidstaten van de OIC,

PVVSP


Terugkeer naar landen die de doodstraf hanterenStemdatum: 17-11-2011 • verzoekt de regering geen vluchtelingen terug te sturen die het risico lopen de doodstraf te krijgen voor afvalligheid, blasfemie, overspel of homoseksualiteit,

PVVSP


Onderzoek naar de gevolgen van massa-immigratieStemdatum: 17-11-2011 • verzoekt de regering onderzoek te doen naar de gevolgen van de massa-immigratie voor de emancipatie van homo's en vrouwen en het toenemend antisemitisme,

PVVSP