Stemoverzicht (Onderwerp: Marktwerking in zorg) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Uitvoering geven aan de motie over marktwerking in de forensische zorgStemdatum: 10-12-2020 • verzoekt de regering, alsnog uitvoering te geven aan de eerdere motie-Van Nispen/Van Toorenburg en de Kamer de scenario's zo spoedig mogelijk voor te leggen,

PVVSP


Het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsectorStemdatum: 02-07-2020 • verzoekt de regering, scenario’s in kaart te brengen hoe marktwerking in de forensische zorgsector teruggedrongen kan worden,

PVVSP


Verkenning van alternatieven voor het ggz-stelselStemdatum: 30-01-2020 • verzoekt de regering:
 • om alternatieven te verkennen voor het huidige ggz-stelsel, waarin expliciet een stelsel zonder marktwerking wordt meegenomen;
 • daarbij een vergelijkend onderzoek te doen hoe andere landen waaronder Finland en Scandinavische landen hun geestelijke gezondheidszorg hebben ingericht;
 • de resultaten van deze verkenning voor 1 december 2020 met de Kamer te delen,

PVVSP


Behouden van buslijnen in het streekvervoerStemdatum: 20-06-2018 • verzoekt de regering, in overleg te treden met lagere overheden om buslijnen in het streekvervoer te behouden zodat mensen niet gedwongen worden de auto te pakken,

PVVSP


Afspraken omtrent bezetting met betrekking tot sociale veiligheidStemdatum: 06-03-2018 • verzoekt de regering, dit uitgangspunt te hanteren bij aanbestedingen op het spoor,

PVVSP


Voorstellen om de marktwerking in de forensische zorg te verminderenStemdatum: 04-07-2017 • verzoekt de regering, de forensische zorg niet aan te besteden op de manier zoals nu wordt voorgesteld en in plaats daarvan alternatieven uit te werken en met voorstellen te komen om de marktwerking in de forensische zorg te verminderen,

PVVSP


Het publiek regelen van de uitvoering van de basisverzekeringStemdatum: 06-11-2015 • verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om de uitvoering van de basisverzekering publiek te regelen,

PVVSP


Een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragenStemdatum: 05-11-2015 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat een publiek zorgstelsel ook in de toekomst mogelijk blijft en bij de handelsverdragen een opt-out voor het hele terrein van de gezondheidszorg te realiseren,

PVVSP


Behouden van de huidige functionele bekostigingStemdatum: 20-12-2012 • verzoekt de regering, de huidige functionele bekostiging te behouden,

PVVSP


Het overlaten van besluitvorming aan het nieuwe kabinetStemdatum: 26-04-2012 • spreekt uit dat het aan een nieuw kabinet is om verdere voorstellen te doen over het verder invoeren dan wel stopzetten van de dbc-financiering en de prestatiebekostiging in de geestelijke gezondheidszorg,

PVVSP


Intrekking van de Tijdelijke wet ambulancezorgStemdatum: 21-03-2012 • verzoekt de regering de Tijdelijke wet ambulancezorg in te trekken en verder te werken aan de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorg,

PVVSP


Stoppen van de martkwerking in de zorgStemdatum: 07-03-2012 • verzoekt de regering voor de zomer met uitgebreide voorstellen te komen om de marktwerking in de zorg te stoppen en daar waar ingevoerd af te bouwen,

PVVSP


Marktwerking in de tandzorgStemdatum: 30-06-2011 • draagt de minister op de invoering van vrije prijsvorming in de tandzorg stop te zetten,

PVVSP


De resultaten van de MarkteffectentoetsStemdatum: 30-06-2011 • verzoekt de regering het experiment met vrije tarieven in de mondzorg niet in te voeren voordat de Kamer is geïnformeerd over de resultaten van de markteffectentoets op dit dossier,

PVVSP


Financiering op basis van behoefte aan zorgStemdatum: 14-04-2011 • verzoekt de regering de vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg niet verder uit te breiden;
 • verzoekt de regering voorts onderzoek te doen naar de invoering van ziekenhuisfinanciering op basis van samenwerking en het onderling benchmarken van ziekenhuizen en de financiering niet te baseren op de productie, maar op de behoefte aan zorg in het adherentiegebied van het ziekenhuis,

PVVSP


Naamloze motieStemdatum: 15-10-2009 • spreekt de onwenselijkheid uit van experimenten met de SOS-arts en het vaststellen van een vergoedingstarief door de NZa voor de SOS-arts,

PVVSP


Naamloze motieStemdatum: 08-10-2009 • verzoekt de regering af te zien van de invoering van marktwerking in de educatie,

PVVSP