Stemoverzicht (Onderwerp: Natuurbehoud) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Ingrijpende coronamaatregelen eerst per referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolkingStemdatum: 01-12-2021 • verzoekt de regering ingrijpende coronamaatregelen, zoals het invoeren van een vaccinatieverplichting, eerst per referendum voor te leggen aan de Nederlandse bevolking,

PVVSP


Het vaccinatieregime wijzigenStemdatum: 01-12-2021 • verzoekt de regering het vaccinatieregime te wijzigen, te stoppen met het vaccineren van gezonde jongeren en de coronaboosterprik op vrijwillige basis slechts aan te bieden aan de risicogroep,

PVVSP


Buitensport vrijstellen van coronamaatregelenStemdatum: 01-12-2021 • verzoekt de regering buitensport vrij te stellen van coronamaatregelen,

PVVSP


Verbetering van de informatievoorziening aan zwangerenStemdatum: 01-12-2021 • verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie over hoe de informatievoorziening kan worden verbeterd;
 • verzoekt de regering contact te leggen met de koepel van de drogisterijen om te zorgen dat bij elke verkochte zwangerschapstest ook voorlichting over vaccinatie aangeboden wordt,

PVVSP


Het garantiefonds door laten lopen tot einde Q2 2022 Stemdatum: 30-11-2021 • verzoekt de regering zich in te spannen in de verdere uitwerking van steunmaatregelen voor evenementen coulance in te bouwen voor evenementen die getroffen zijn in het weekend dat de nieuwe maatregelen ingingen, en het garantiefonds door te laten lopen tot einde Q2 2022,

PVVSP


Een betere borging door de publieke omroep van cultuur van Nederlandse makers Stemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep voor een betere borging van cultuur die geproduceerd is door Nederlandse makers, zowel in crisistijd als daarna, en dit mee te nemen in het herstelplan voor de cultuursector,

PVVSP


Tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansenStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering om conform de Europese RRF-verordening het perspectief van gendergelijkheid en gelijke kansen nadrukkelijk te incorporeren in de planning, uitvoering en evaluatie van de nationale RRF-plannen;
 • verzoekt de regering om tegemoet te komen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

PVVSP


Het ontwikkelingssamenwerkingsbudget met 300 miljoen verhogenStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering het ontwikkelingssamenwerkingsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen, mede om extra financiering voor transport en toediening van covidvaccins in armere landen mogelijk te maken,

PVVSP


Het onverminderd voortzetten van programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aidsStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aids de komende periode onverminderd door te zetten,

PVVSP


Het mobiliseren van steun voor COVAX vanuit het bedrijfslevenStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering financiële en technische steun aan COVAX te mobiliseren vanuit het Nederlandse bedrijfsleven,

PVVSP


Het spreiden van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekersStemdatum: 25-11-2021 • verzoekt de regering te bevorderen dat de (meer)kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers verspreid worden over de betrokken departementen, en te streven naar ruime additionele klimaatfinanciering die nadrukkelijk gericht is op de armste landen,

PVVSP


Het verminderen van de afhankelijkheid van Nederlandse consumenten en producenten van ChinaStemdatum: 24-11-2021 • verzoekt de regering om een ambitieus plan te presenteren, waardoor de afhankelijkheid van Nederlandse consumenten en producenten van China verminderd wordt,

PVVSP


Simpele interventies om het aantal coronabesmettingen in het basisonderwijs te helpen reduceren Stemdatum: 23-11-2021 • verzoekt de regering om:
 • de mondkapjesplicht uit te breiden waar je geen 1,5 meter kunt houden in het voortgezet onderwijs;
 • CO2-meters in alle klaslokalen te stimuleren;
 • dringend te adviseren om tweemaal per week een zelftest te doen, ongeacht vaccinatiestatus,
 • en de desbetreffende regeling hiervoor uit te breiden,

PVVSP


Een fieldlab herstelexperiment voor de culturele sectorStemdatum: 22-11-2021 • verzoekt de regering de gedachte achter het fieldlabherstelexperiment op te nemen in het herstelplan als een van de maatregelen voor een nieuw kabinet, en daarbij onder andere de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur, de Taskforce culturele en creatieve sector en Platform ACCT te betrekken;
 • en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota 2022 te informeren,

PVVSP


2% van het geld uit het Europees Herstelfonds besteden aan cultuurStemdatum: 22-11-2021 • spreekt uit 2% van het geld dat Nederland toekomt in het kader van het Europees Herstelfonds toe te kennen aan de culturele en creatieve sector, en dit onder andere in te zetten voor makers en monumenten,

PVVSP


Het budget van de digitale bibliotheek laten aansluiten bij de groei van het aantal onlinegebruikersStemdatum: 22-11-2021 • verzoekt de regering zich in te spannen om het budget van de digitale bibliotheek te laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal onlinegebruikers en het onderwerp een plek te geven in het herstelplan,

PVVSP


Advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkelingStemdatum: 18-11-2021 • verzoekt de regering om de KNAW, samen met FAST en andere betrokkenen, om een vervolgadvies te vragen over de wijze waarop een operationeel publiek-privaat expertisecentrum ingericht kan worden zodat Nederland haar positie als hub voor medisch onderzoek versterkt,

PVVSP


Het door de minister van Buitenlandse Zaken terechtwijzen van zijn Letse collega bij de Raad Algemene ZakenStemdatum: 18-11-2021 • verzoekt de Minister van Buitenlandse Zaken om volgende week zijn Letse collega bij de Raad Algemene Zaken daar op terecht te wijzen, en hiervan aan de Kamer verslag te doen,

PVVSP


Een maximaal aantal klanten en 1,5 meter afstand in plaats van het CTBStemdatum: 17-11-2021 • verzoekt de regering het CTB niet in te voeren in niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen, maar in plaats daarvan een maximum van één klant per 10 m2 voor te schrijven, en daarnaast het houden van 1,5 meter afstand in niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen te adviseren,

PVVSP


Breken met de coronastrategie van het virus laten uitrazenStemdatum: 16-11-2021 • keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af en roept de regering op met deze strategie te breken,

PVVSP


Het instellen van een Covid Cold Case teamStemdatum: 16-11-2021 • verzoekt het kabinet om het huidige OMT te bedanken voor zijn diensten tot nu toe, en over te gaan tot het instellen van een covid-coldcaseteam, met medische én psychologische deskundigen, die het coronabeleid opnieuw onder de loep nemen en zo snel mogelijk komen met een effectief beleid, dat Nederland uit de coronacrisis haalt,

PVVSP


De heer Marcel Levi vragen als minister van VWSStemdatum: 16-11-2021 • verzoekt de regering de heer Marcel Levi te vragen Minister van VWS te worden,

PVVSP


De sluitingstijd bij contactberoepen verruimen naar 20.00 uurStemdatum: 16-11-2021 • verzoekt de Minister om de sluitingstijd bij contactberoepen te verruimen naar 20.00 uur zodat burgers na hun werk ook nog gebruik kunnen maken van genoemde diensten en de ondernemers hun boterham kunnen verdienen,

PVVSP


Geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmettingStemdatum: 16-11-2021 • verzoekt de regering om de techniek van CoronaCheck-app aan te passen zodat mensen die gevaccineerd zijn en toch corona krijgen geen groen vinkje krijgen in hun CoronaCheck-app in de periode dat zij in isolatie moeten,

PVVSP


Primaire ziekenhuiscijfers per ziekenhuis vertrouwelijk met de Kamer delen Stemdatum: 04-11-2021 • verzoekt de regering om de primaire ziekenhuiscijfers (dat wil zeggen het totaalaantal covidpatiënten in een ziekenhuisinstelling, en specifiek op de ic, uitgesplitst naar gevaccineerd en ongevaccineerd of vaccinatiestatus onbekend) per ziekenhuis vertrouwelijk met de Kamerleden te delen zodat de privacy gewaarborgd blijft,

PVVSP