Stemoverzicht (Onderwerp: Woninghuur) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Waar mogelijk data op individueel ziekenhuisniveau delen Stemdatum: 04-11-2021 • verzoekt de regering om de primaire covidziekenhuiscijfers (dat wil zeggen het totaal aantal patiënten met covid dat op een dag in het ziekenhuis ligt, geen percentages), uitgesplitst in gevaccineerd, niet-gevaccineerd en vaccinatiestatus onbekend) van individuele ziekenhuizen (dat wil zeggen op instellingsniveau, niet locatieniveau) zo spoedig mogelijk met de Kamer te delen;
 • verzoekt de regering om deze cijfers indien nodig samen te voegen (op een zo laag mogelijk aggregatieniveau) zodat niet uit de datasets is af te leiden wat de vaccinatiestatus van een patiënt is en de privacy dus niet in het geding komt;
 • verzoekt de regering om waar mogelijk de data op individueel ziekenhuisniveau aan te bieden zodat Kamerleden de data makkelijk kunnen verifiëren bij de betreffende ziekenhuizen,

PVVSP


Primaire ziekenhuiscijfers per ziekenhuis vertrouwelijk met de Kamer delen Stemdatum: 04-11-2021 • verzoekt de regering om de primaire ziekenhuiscijfers (dat wil zeggen het totaalaantal covidpatiënten in een ziekenhuisinstelling, en specifiek op de ic, uitgesplitst naar gevaccineerd en ongevaccineerd of vaccinatiestatus onbekend) per ziekenhuis vertrouwelijk met de Kamerleden te delen zodat de privacy gewaarborgd blijft,

PVVSP


Bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-registerStemdatum: 11-10-2021 • verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden,

PVVSP


Maatregelen tegen ransomwareaanvallen van hackersgroepen Stemdatum: 08-07-2021 • verzoekt de regering, te inventariseren of en welke tegenmaatregelen (op het terrein van diplomatie en cyber) er mogelijk zijn voor ransomwareaanvallen van hackersgroepen, hierbij eventuele belemmeringen en oplossingen aan te geven, en de Kamer hierover kort na het zomerreces te informeren,

PVVSP


In EU-verband inzetten op het versterken van de datapositie van boerenStemdatum: 08-07-2021 • verzoekt de regering, in EU-verband in te zetten op het versterken van de datapositie van boeren en daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan bescherming en ondersteuning van de datasoevereiniteit van agrariërs, zodat zij grip houden op hun eigen data en hun innovatief vermogen wordt vergroot;
 • verzoekt de regering, de Kamer voor het einde van 2021 te informeren over de vorderingen die op dit vlak zijn gemaakt,

PVVSP


Fossiele restwarmte en restwarmte uit biomassa-installaties niet langer aanmerken als hernieuwbare energieStemdatum: 20-05-2021 • verzoekt de regering, fossiele restwarmte en restwarmte uit biomassa-installaties niet langer aan te merken in bouwregelgeving als hernieuwbare energie,

PVVSP


Zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelenStemdatum: 24-03-2021 • verzoekt de regering, om op elk relevant moment namens Nederland in te brengen dat zorgvuldigheid met de menselijke maat en privacy omtrent datadelen voor moeten gaan op snelheid of concurrentiebelangen,

PVVSP


Vrijgeven van archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig Stemdatum: 02-02-2021 • spreekt uit archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig van de vorige eeuw vrij te willen geven voor onderzoek met waarborging van de privacy;
 • verzoekt de regering, de voorwaarden van openbaarheid van deze documenten te wijzigen zodat informatie daarin gebruikt en openbaar gemaakt kan worden door journalisten, onderzoekers, wetenschappers en betrokkenen,

PVVSP


Versterking van de Nederlandse positie in het Gaia-X-projectStemdatum: 15-10-2020 • verzoekt de regering, te onderzoeken hoe bestaande kennis, kunde en infrastructuur op het terrein van data- en clouddiensten en specifiek op het gebied van cyberveiligheid bij Defensie en op het gebied van data en databeheer bij het CBS ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van rijksbrede overheidsclouddiensten en -datadiensten, en de Kamer hierover te informeren;
 • verzoekt de regering tevens de Kamer te informeren over hoe de Nederlandse positie in het Gaia-X-project versterkt kan worden met de bestaande overheidsinfrastructuur bij bijvoorbeeld Defensie en het CBS,

PVVSP


Onderzoek naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieelStemdatum: 17-09-2020 • verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel;
 • verzoekt de regering voorts, het WRR-voorstel voor een planbureau voor de veiligheid vorm te geven, en voor 1 januari een uitwerking aan de Kamer te sturen;
 • verzoekt de regering tevens in deze uitwerking de nadruk te leggen op een betere verbinding tussen internationale en nationale veiligheid, waaronder de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en het beter anticiperen op kwetsbare afhankelijkheidsrelaties ten aanzien van goederen, producten en diensten,

PVVSP


Een overleg tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatievenStemdatum: 02-07-2020 • verzoekt de regering, om zo spoedig mogelijk een overleg te bevorderen tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatieven en zo nodig zelf het initiatief te nemen om te kijken hoe mogelijke obstakels kunnen worden weggenomen;
 • verzoekt de regering daarnaast, om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te dringen op een (zeer) spoedige afronding van het onderzoek naar VoetbalTV, waarbij te denken valt aan een termijn van hooguit enkele weken,

PVVSP


Een tapsysteem voor de nationale politie in eigen beheer laten ontwikkelenStemdatum: 30-06-2020 • verzoekt de regering geen zaken te doen met dit Israëlische bedrijf en voor een nieuw tapsysteem te zoeken naar een Europees bedrijf dat dit systeem kan leveren;
 • verzoekt de regering tevens te onderzoeken of het mogelijk is een tapsysteem voor de nationale politie in eigen beheer te laten ontwikkelen,

PVVSP


Onafhankelijk onderzoek naar de legaliteit van de cyberaanval op IranStemdatum: 12-12-2019 • verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de legaliteit van de cyberaanval op Iran, en het resultaat hiervan met de Kamer te delen,

PVVSP


Het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologieStemdatum: 21-11-2019 • verzoekt het kabinet, het wettelijk kader op basis waarvan gezichtsherkenningstechnologie door verschillende uitvoerders kan worden toegepast integraal en actueel te maken, en de Kamer hierover te informeren, en daarbij te borgen dat bestaande en toekomstige live gezichtsherkenningsprogramma's binnen dit kader worden toegepast;
 • verzoekt het kabinet tevens, een inventarisatie te maken van huidige toepassingen van gezichtsherkenningstechnologie,

PVVSP


Een dialoog over cookiewallsStemdatum: 21-11-2019 • verzoekt de regering, binnen Nederland een dialoog te starten over het al dan niet gebruiken van cookiewalls,

PVVSP


Geen cyberoorlog zonder expliciete parlementaire goedkeuringStemdatum: 07-11-2019 • verzoekt de regering, geen activiteiten te ontplooien op het gebied van cyberoorlog, zonder de expliciete parlementaire goedkeuring daarvoor,

PVVSP


De jeugdzorginstelling Samen Veilig Midden-Nederland onder verscherpt toezicht stellenStemdatum: 17-04-2019 • verzoekt de regering, de jeugdzorginstelling Samen Veilig Midden-Nederland onder verscherpt toezicht te stellen, en de Kamer maandelijks te informeren over de stand van zaken,

PVVSP


De cyberveiligheid in de hele zorgsector op een hoger niveau brengenStemdatum: 17-04-2019 • verzoekt de regering, voor de zomer te komen met een plan van aanpak om de cyberveiligheid in de gehele zorgsector op een hoger niveau te brengen door middel van een breed palet van maatregelen, waaronder het versterken van Z-CERT, verplichte deelname van zorginstellingen aan Z-CERT, training van medewerkers op cyberhygiëne, het versterken van de inspectie op het gebied van cyberveiligheid en periodieke pentests bij zorginstellingen,

PVVSP


Het filmen van lessen door leerlingenStemdatum: 02-04-2019 • verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre het ongevraagd en zonder toestemming filmen en delen van fragmenten van lessen en uitspraken van docenten toelaatbaar is volgens de AVG en overige wetgeving;
 • verzoekt de regering tevens, scholen op de hoogte te brengen van de resultaten en hen desgevraagd te ondersteunen bij situaties waarin beeldmateriaal online wordt gezet,

PVVSP


Het beperken van de uitwisseling van medische gegevens tot een basissetStemdatum: 20-02-2019 • verzoekt de regering, de uitwisseling van medische gegevens tot een basisset te beperken en niet via het LSP te laten plaatsvinden, maar hiervoor een passend alternatief te zoeken,

PVVSP


Uitsluitend toestemming aan zorgverleners of zorgaanbieders met een zorgrelatieStemdatum: 20-02-2019 • verzoekt de regering, voor de toestemmingsverlening als uitgangspunt te nemen dat toestemming uitsluitend gegeven wordt aan zorgverleners of zorgaanbieders met een zorgrelatie, met behoud van de keuzevrijheid voor de individuele patiënt om ruimere toestemmingverlening te kiezen,

PVVSP


Verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERTStemdatum: 20-02-2019 • verzoekt de regering om, te verkennen of deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT verplicht kan worden gesteld,

PVVSP


Internationale overeenstemming over de praktische toepassing van het bestaande internationale recht op het digitale domeinStemdatum: 20-12-2018 • verzoekt de regering, het initiatief te nemen om internationale overeenstemming te bereiken over de praktische toepassing van het bestaande internationale recht op het digitale domein en de Kamer hierover te informeren,

PVVSP


Voortaan de Kamer tijdig en adequaat informerenStemdatum: 21-11-2018 • verzoekt de regering, de Kamer voortaan tijdig en adequaat te informeren,

PVVSP


Onderzoek naar de genoemde deeloplossingenStemdatum: 25-06-2018 • verzoekt de regering, werk te maken van c.q. onderzoek te doen naar de deeloplossingen genoemd in de initiatiefnota Onderlinge privacy;
 • verzoekt de regering voorts, de Kamer uiterlijk 1 december 2018 te rapporteren over de voorgang,

PVVSP